Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 6. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 28.6.2019

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 31. 5. 2019
  4. Výroční zpráva ČSAD STTRANS a.s. za rok 2018
  5. Možnosti spolupráce s Českou poštou
  6. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 89/3
  7. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 86/1

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 31. 5. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2018.

5)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisem z jednání se zástupcem České pošty. Zachování ztrátových poboček je pro Českou poštu dlouhodobě neudržitelné a proto obci předložila nabídku na provozování Pošty PARTNER. Jelikož obec nemá žádného stálého zaměstnance, nemůže tuto službu zajistit. Bylo dohodnuto, že Česká pošta osloví s touto nabídkou jiné komerční subjekty v obci, zejména prodejnu COOP a místní pohostinství. Tímto subjektům budou poskytnuty veškeré materiály ohledně zřízení a provozu Pošty PARTNER.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov vzalo na vědomí skutečnost, že případné převedení stávající pobočky České pošty do režimu Pošta PARTNER a současné zrušení pobočky České pošty neznamená zrušení poskytování plnohodnotných poštovních služeb v obci Mečichov.

Zastupitelstvo obce rovněž vzalo na vědomí skutečnost, že v případě, kdy místní samospráva nebude mít zájem o provoz pobočky Pošta PARTNER, bude Česká pošta hledat alternativního partnera z řad komerčních subjektů. O těchto jednáních bude vedení obce průběžně informováno.

Zastupitelstvo obce Mečichov dále rozhodlo, že Obec Mečichov nemá z personálních důvodů zájem o provoz pobočky Pošta PARTNER.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/06/2019 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 165 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 165 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2019 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 136 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 136 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/06/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28. 6. 2019

Zapsal:              Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:     Petr Straka
                         Pavel Klečka