Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 23. 8. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 23.8.2019

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Omluveni: Pavel Slanec, Pavlína Plechatá

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 28. 6. 2019
  4. Změny rozpočtu obce č. 8, 9 a 10 pro rok 2019
  5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 89/3
  6. Prodej části obecního pozemku parc.č. 86/1

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 6. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 8, 9 a 10 pro rok 2019.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní Hany Machovcové, bytem Nepomuk 446, 335 01 Nepomuk, o koupi části obecního pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 165 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2019 usnesením č. 3/06/2019 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 1. 7. 2019 do 17. 7. 2019. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 165 m2 paní Haně Machovcové, bytem Nepomuk 446, 335 01 Nepomuk, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2019 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost paní Hany Machovcové, bytem Nepomuk 446, 335 01 Nepomuk, o koupi části obecního pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 136 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2019 usnesením č. 4/06/2019 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 1. 7. 2019 do 17. 7. 2019. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 136 m2 paní Haně Machovcové, bytem Nepomuk 446, 335 01 Nepomuk, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 23. 8. 2019

Zapsal:             Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka