Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 1. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 25.1.2019

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni:   Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2018
  4. Žádost TJ Sokol Doubravice o individuální dotaci
  5. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXX. RALLY Pačejov
  6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“
  7. Projektová dokumentace na Rekonstrukci společenského sálu

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Pavlínu Plechatou.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 12. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice na rok 2019 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 239340197/0300 v únoru 2019.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2019 bylo schváleno.

 

5)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání XXXX. ročníku RALLY Pačejov, který se koná 27. července 2019. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 27. července 2019 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání XXXX. ročníku RALLY Pačejov.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/01/2019 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“ ve složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Pavel Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/01/2019 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zhotovenou projektovou dokumentací na Rekonstrukci společenského sálu v obci Mečichov. Tuto PD v ceně 52.400,- Kč dodal projektant Ing. Radek Vačkář.

Zápis vyhotoven dne 25. 1. 2019

Zapsal:            Pavlína Plechatá
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka