Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 6. 12. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 6.12.2019

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 9. 2019
 4. Změny rozpočtu obce č. 12, 13 a 14 pro rok 2019
 5. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov
 6. OZV o poplatku za komunální odpad
 7. Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství
 8. Žádost o dotaci z POV 2020 – DT 8
 9. Žádost o dotaci z POV 2020 – DT 1
 10. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
 11. Příkaz starosty k inventuře
 12. Schválení ceny vodného na rok 2020
 13. Záměr obce o směně dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 za část pozemku parc.č. 497
 14. Financování hasičského dopravního automobilu
 15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 9. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 12, 13 a 14 pro rok 2019.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov. Vydání této vyhlášky je nutné z důvodu legislativních změn.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2019 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 2/2019, o poplatku za komunální odpad. Vydání této vyhlášky je nutné z důvodu navýšení cen za svoz komunálního odpadu ze strany svozové firmy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 2/2019, o poplatku za komunální odpad.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2019 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 10 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od roku 2020.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/09/2019 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2020 – dotační titul 8, na který lze čerpat prostředky na financování úroků z úvěru. Bylo navrženo požádat o dotace na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2020 DT 8 na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/09/2019 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2020 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na rekonstrukci otopné soustavy v budově pohostinství, včetně osazení nového plynového kotle. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2020 DT 1 na rekonstrukci otopné soustavy v budově pohostinství, včetně osazení nového plynového kotle.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/09/2019 bylo schváleno.

10)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2020. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 4 387 285 Kč, výdaje činí 4 148 285 Kč a financování 239 000 Kč. Rozpočet je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2020.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2020, včetně rozpisu na paragrafy a položky, bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Celkové příjmy činí 4 387 285 Kč Kč, výdaje 4 148 285 Kč a financování 239 000 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/09/2019 bylo schváleno.

11)   Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 13. 12. 2019 – 31. 1. 2020. Předsedou inventarizační komise byl navržen Josef Sýkora a členy Petr Straka a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Josef Sýkora
členové: Petr Straka a Pavel Klečka
Inventura proběhne v období 13. 12. 2019 – 31. 1. 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/09/2019 bylo schváleno.

12)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2020, který předložila firma Čevak, a.s. Cena pevné složky vodného zůstává stejná jako v roce 2019. Cena pohyblivé složky vodného se navyšuje o 7,65 Kč. Do zvýšení ceny se promítla tvorba rezervy na nové náplně do filtrů v úpravně vody, dále zvyšující se ceny elektrické energie, nájemného a mezd. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2020 v tomto složení:

 • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH
 • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH
 • pohyblivá složka: 46,22 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/09/2019 bylo schváleno.

13)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o směnu dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 99 m2 a 106 m2 za část pozemku parc.č. 497 v k.ú. Mečichov o výměře cca 126 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Zmíněné části obecního pozemku žadatel potřebuje k přístupu na svůj pozemek. Naproti tomu na jeho pozemku se nachází část obecního rybníka Malý Humíč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr směnit dvě části obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 99 m2 a 106 m2 za část pozemku parc.č. 497 v k.ú. Mečichov o výměře cca 126 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/09/2019 bylo schváleno.

14)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s dotací na pořízení hasičského dopravního automobilu. V podmínkách tohoto dotačního programu je, že obec musí dofinancovat nákup DA z vlastních zdrojů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního automobilu a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/09/2019 bylo schváleno.

15)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje, předloženého firmou Černohlávek oil, v němž se upravuje zpoplatnění služby částkou 500 Kč bez DPH za každou nádobu za rok. V obci budou od 1. 1. 2020 umístěny dvě nádoby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje mezi Obcí Mečichov a Černohlávek oil, IČO: 16539184.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/09/2019 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 6. 12. 2019

Zapsal:              Bc. Petr Finěk
Starosta:           Josef Sýkora

Ověřovatelé:    Petr Straka
                           Pavel Klečka