Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 12. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.12.2019

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka

Omluveni: Pavlína Plechatá

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 6. 12. 2019
  4. Změny rozpočtu obce č. 15 pro rok 2019
  5. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2020
  6. Směna dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 za část pozemku parc.č. 497
  7. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2019

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/10/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 6. 12. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 15 pro rok 2019.

5)     Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2020. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2019. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2020 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300 v lednu 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/10/2019 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o směnu dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách 99 m2 a 106 m2 za část pozemku parc.č. 497 v k.ú. Mečichov o výměře 126 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Zmíněné části obecního pozemku žadatel potřebuje k přístupu na svůj pozemek. Naproti tomu na jeho pozemku se nachází část obecního rybníka Malý Humíč. Vzhledem k tomu, že žadatel nechal zpracovat geometrický plán na své náklady, navrhuje starosta směnit tyto pozemky bezúplatně, i když směňované pozemky nemají stejnou výměru. Rozdíl 79 m2 za cenu 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá, činí 3160 Kč, přičemž zpracování GP je finančně nákladnější. Záměr obce směnit části zmíněných pozemků byl schválen zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2019 usnesením č. 10/09/2019 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 6. 12. 2019 do 22. 12. 2019. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti směně zmíněných pozemků. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje směnu dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách 99 m2 a 106 m2 za část pozemku parc.č. 497 v k.ú. Mečichov o výměře 126 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX. Tyto části pozemků nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o směnu uvedených částí pozemků. Poté bude podepsána smlouva o směně pozemků.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/10/2019 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2. 7. 2019 a 13. 12. 2019 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 21. 6. 2019 a 11. 12. 2019 – viz. přílohy tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2. 7. 2019 a 13. 12. 2019 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 21. 6. 2019 a 11. 12. 2019.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 12. 2019

Zapsal:              Bc. Petr Finěk
Starosta:           Josef Sýkora        

Ověřovatelé:    Petr Straka
                           Pavel Klečka