Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 2. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 28.2.2020

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk , Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni:  –

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 14. 2. 2020
 4. Změny rozpočtu obce č. 16 pro rok 2019
 5. Žádost TJ Sokol Doubravice o individuální dotaci
 6. Žádost o finanční dar na léčebné výlohy XXXXXXXXXX
 7. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při 41. RALLY Pačejov 2020
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 9. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“
 10. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Rybník Velký Humíč“
 11. Nabídka firmy Čevak na zpracování žádosti o dotaci ze SFŽP
 12. Koupě pozemků pod vodojemem – parc.č. 414/2 a st. 151 v k.ú. Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 14. 2. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 16 pro rok 2019.

5)     Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice na rok 2020 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 239340197/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2020 bylo schváleno.

6)     Spolek Pomáháme Kačence z. s., IČ: 053 63 446, se sídlem Mnichov 54, 386 01 Strakonice, podal Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na zajištění léčby, zdravotních a rehabilitačních pomůcek a rehabilitace XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, viz návrh darovací smlouvy, který je přílohou žádosti. Zastupitelé navrhli poskytnout tomuto spolku jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku formou daru ve výši 5.000 Kč spolku Pomáháme Kačence z. s., IČ: 053 63 446, se sídlem Mnichov 54, 386 01 Strakonice. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na jeho účet č. 2601078531/2010.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2020 bylo schváleno.

7)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání 41. ročníku RALLY Pačejov 2020, který se koná 27. – 28. září 2020. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v pondělí 28. září 2020 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání 41. ročníku RALLY Pačejov 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2020 bylo schváleno.

8)     Nařízením vlády č. 338/2019 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Vláda svým nařízením navyšuje odměny zastupitelům pravidelně každý rok. Obec Mečichov však tyto změny neaplikovala od roku 2016. Vzhledem k nárůstu míry inflace za uplynulé čtyři roky navrhl starosta navýšit odměny zastupitelům obce dle současné legislativy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny v této výši: starosta 25 000 Kč, místostarosta 13 000 Kč, člen zastupitelstva vykonávající funkci předsedy výboru 2 000 Kč, člen zastupitelstva vykonávající funkci člena výboru 1 200 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 000 Kč. Odměna bude poskytována od 1. 3. 2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování:             Pro: 7    Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/02/2020 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“, ze dne 28. 2. 2020, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– CHLÁDEK FCH, s.r.o., IČ: 260 93 588, 1.548.491,- Kč bez DPH

– GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258, 1.482.020,- Kč bez DPH

– VKS stavební s.r.o., IČ: 261 01 262, 1.592.450,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258, s cenou 1.482.020,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/02/2020 bylo schváleno.

10)   V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Rybník Velký Humíč“ v tomto složení: Ing. Josef Hart, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Pavlína Plechatá, Pavel Slanec, Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Rybník Velký Humíč“ ve složení: Ing. Josef Hart, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Pavlína Plechatá, Pavel Slanec, Pavel Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/02/2020 bylo schváleno.

11)   Zastupitelé obce se seznámili s cenovou nabídkou firmy Čevak, a.s. na zpracování žádosti o dotaci ze SFŽP a odborného posudku na připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV Nahošín. Celková cena činí 35.090 Kč včetně DPH, přičemž na obec Mečichov připadá dle členského podílu uhradit 42 % této částky, čili 14.737,80 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Čevak, a.s. na zpracování žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí z výzvy 2/2018 a odborného posudku ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015 na akci „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV Nahošín“ a souhlasí s úhradou 42 % podílu z celkové nabídkové ceny 35.090 Kč s DPH.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/02/2020 bylo schváleno.

12)   Vlastníci pozemků parc.č. 414/2 a st. 151 v k.ú. Mečichov, zapsáni v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 170 v k.ú. Mečichov, oslovili obce Doubravice, Mečichov a Hlupín s návrhem na jejich prodej za celkovou cenu 45.000 Kč. Jedná se o pozemek a stavební parcelu pod vodojemem, který tyto obce společně vlastní v poměrech 42 + 42 + 16 procent. Obec Mečichov by se na případné koupi podílela 42 %, což činí 18.900 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje koupi spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 414/2 a st. 151 v k.ú. Mečichov o velikosti 42/100 od původních vlastníků, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 170 v k.ú. Mečichov, za celkovou cenu 45.000 Kč. Obec Mečichov uhradí po podepsání kupní smlouvy 42 % podíl, což činí 18.900 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/02/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28. 2. 2020

Zapsal starosta:  Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka