Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 24. 4. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 24.4.2020

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk , Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni:  –
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 28. 2. 2020
  4. Změny rozpočtu obce č. 1 a 2 pro rok 2020
  5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
  6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“
  7. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“
  8. Výběr dodavatele na akci „Rybník Velký Humíč“
  9. Kanalizační řád

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 2. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 a 2 pro rok 2020.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost společnosti Privátní bankéř, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1038/6, Praha 1, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 42 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 42 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2020 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“ ve složení: Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2020 bylo schváleno.

7)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“ v tomto složení: Tereza Šíchová, Klára Pokorná, František Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Jaroslav Plechatý. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“ ve složení: Tereza Šíchová, Klára Pokorná, František Klečka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Jaroslav Plechatý.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2020 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“, ze dne 27. 3. 2020, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem pět došlých nabídek:

– PRIMA a. s., IČ: 472 39 743, 1.567.795,- Kč bez DPH

– GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., IČ: 281 48 258, 1.542.942,- Kč bez DPH

– VAK SERVIS s.r.o., IČ: 263 75 869, 1.594.171,- Kč bez DPH

– RENO Šumava stavby s.r.o., IČ: 281 38 236, 1.688.000,- Kč bez DPH

– Stavební firma RENO CZ s.r.o., IČ: 279 82 190, 1.710.122,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258, s cenou 1.542.942,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Rybník Velký Humíč“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/03/2020 bylo schváleno.

9)     Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Kanalizačního řádu Mečichov, který zpracovala firma VK plus, Petr Beran, IČ 11465417.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Kanalizační řád obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/03/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 24. 4. 2020

Zapsal starosta: Josef Sýkora

Ověřovatelé:       Petr Straka
                              Pavel Klečka