Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 5. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.5.2020

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk , Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni:  –

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 24. 4. 2020
 4. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2020
 5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 6. Výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“
 7. Výběr dodavatele na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“
 8. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
 9. Závěrečný účet obce za rok 2019
 10. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
 11. Zařazení území obce do území působnosti MAS Blatensko na programové období 2021-2027
 12. Pronájem obecního majetku
 13. Dárkové balíčky pro jubilanty

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 24. 4. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 3 pro rok 2020.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost společnosti Privátní bankéř, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1038/6, Praha 1, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 42 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 4. 2020 usnesením č. 2/03/2020 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 24. 4. 2020 do 10. 5. 2020. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 42 m2 společnosti Privátní bankéř, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1038/6, Praha 1, IČO 056 62 460, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2020 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na akci „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“, ze dne 29. 5. 2020, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

         – František Klečka, Mečichov 62, IČ: 113 45 969, 527.810,47 Kč s DPH

         – Jan Maroušek, Kakovice 6, IČ: 745 19 361, 573.419,- Kč s DPH

         – Jaromír Zdeněk, Za Tratí 429, Katovice, IČ: 466 89 893, 559.585,07 Kč s DPH

         Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma František Klečka, Mečichov 62, IČ: 113 45 969. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy František Klečka, Mečichov 62, IČ: 113 45 969, s cenou 527.810,47 Kč s DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2020 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“, ze dne 11. 5. 2020, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

         – CB AUTO, a.s., IČ: 260 31 868, 1.084.984,81 Kč bez DPH

         – Porsche České Budějovice, IČ: 471 24 652, 1.104.821,20 Kč bez DPH

         – AUTO VINKLER, s.r.o., IČ: 280 83 831, 871.809,09 Kč bez DPH

         Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma AUTO VINKLER, s.r.o., IČ: 280 83 831. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy AUTO VINKLER, s.r.o., IČ: 280 83 831, s cenou 871.809,09 Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2020 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze dne 4. 5. 2020. Při přezkumu hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

         1) Finanční výkaz FIN 2 – 12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.

         2) Inventurní soupis neobsahoval požadované údaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze dne 4. 5. 2020 a schvaluje tato nápravná opatření:

ad 1) Finanční výkaz FIN 2 – 12 M byl opraven rozpočtovým opatřením č. 13/2019 ze dne 14. 10. 2019, kde došlo k opravě položky „Splátky úvěru“ ve „Financování“ z položky 8115 na položku 8124.

ad 2) Inventurní soupis majetku účtu 022 bude napraven účetním zápisem dle majetkové evidence

022/100      – MD      399.532,50 Kč

022/500      MD      399.532,50 Kč

a doplněním účtu 022/500 do účtového rozvrhu obce. Toto opatření provede účetní do 31. 5. 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2020 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2019. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/04/2020 bylo schváleno.

10)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2019 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2019 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/04/2020 bylo schváleno.

11)   Na základě Výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování Standardů MAS vyzval Svazek obcí Blatenska své členské obce, aby ve svých zastupitelstvech projednaly a schválily zařazení území obce do území působnosti MAS Blatensko na programové období 2021-2027. Tato výzva musí být podána za MAS pro kontrolu Standardizace, poté bude připravována Strategie CLLD na programové období 2021-2027.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS Blatensko, o.p.s. na programové období 2021 – 2027.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/04/2020 bylo schváleno.

12)   Obec Mečichov obdržela žádost paní Aleny Šánové, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČ: 091 56 518, se sídlem Mečichov 3, 387 36 Mečichov, o pronájem pergoly na sportovním hřišti, včetně příslušenství, stojící na obecním pozemku parc.č. 574/4 v k.ú. Mečichov. Záměr obce pronajmout tento obecní majetek byl zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce Obce Mečichov ve lhůtě od 10. 5. 2020 do 26. 5. 2020. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti pronájmu zmíněného majetku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje pronájem pergoly na sportovním hřišti, včetně příslušenství, stojící na obecním pozemku parc.č. 574/4 v k.ú. Mečichov, která je ve vlastnictví Obce Mečichov, paní Aleně Šánové, fyzické osobě podnikající na základě živnostenského orpvánění, IČ 091 56 518, se sídlem Mečichov 3, 387 36 Mečichov, za cenu 1 Kč měsíčně. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/04/2020 bylo schváleno.

13)   Vzhledem k inflaci navrhl starosta navýšit cenu za dárkové balíčky pro jubilanty z původních 500 Kč, což platilo od roku 2016, na 600 Kč. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navýšení ceny dárkových balíčků pro jubilanty od 1. 6. 2020 na hodnotu 600 Kč za jeden balíček.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/04/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 5. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka