Závěrečný účet obce za rok 2019

Publikováno: 24.6.2020

Schváleno Zastupitelstvem obce Mečichov dne 29.05.2020
Vyvěšeno: 24.06.2020

 Závěrečný účet

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Zpráva inventarizační komise

Zpráva o přezkumu hospodaření