- Mečichov - https://mecichov.cz -

Závěrečný účet obce za rok 2019

Schváleno Zastupitelstvem obce Mečichov dne 29.05.2020
Vyvěšeno: 24.06.2020

 Závěrečný účet [1]

Příloha [2]

Rozvaha [3]

Výkaz zisku a ztráty [4]

Zpráva inventarizační komise [5]

Zpráva o přezkumu hospodaření [6]