Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 9. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 25.9.2020

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 21. 8. 2020
  4. Změny rozpočtu obce č. 7 pro rok 2020
  5. Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu
  6. Faktura za dodatečné práce při rekonstrukci společenského sálu (elektroinstalace, vchodové dveře, odvlhčení obvodové zdi)

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 21. 8. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 7 pro rok 2020.

5)     Firma Čevak, a.s. předložila obci Mečichov návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Mečichov za účelem jeho správy a provozování, uzavřené dne 19. 12. 2005. Platnost stávající smlouvy končí k 31. 12. 2020. Dodatkem č. 1 by došlo k jejímu prodloužení o šest let do 31. 12. 2026. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Mečichov za účelem jeho správy a provozování, uzavřené dne 19. 12. 2005 a pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku s firmou Čevak, a.s. Tento dodatek prodlužuje platnost smlouvy do 31. 12. 2026.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2020 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s fakturou za dodatečné práce při rekonstrukci společenského sálu. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v projektu, ale v průběhu rekonstrukce byly ze strany obce objednány. Jedná se o novou elektroinstalaci sálu, osazení vchodových dveří do dvora a podbetonování obvodové zdi a použití sanační omítky. Rozpis všech prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou faktury.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje fakturu za dodatečné práce při rekonstrukci společenského sálu (elektroinstalace, vchodové dveře, odvlhčení obvodové zdi) od firmy GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o. ve výši 140.036,45 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2020 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 25. 9. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka