Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 10. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 30.10.2020

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka
Omluveni: Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Pavlína Plechatá
Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 25. 9. 2020
  4. Změny rozpočtu obce č. 8 a 9 pro rok 2020
  5. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
  6. Schválení ceny vodného na rok 2020
  7. Zhotovení obecních symbolů – znaku a vlajky obce Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 9. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 8 a 9 pro rok 2020.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i devět včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 9.000,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 9.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/08/2020 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2021, který předložila firma Čevak, a.s. Cena vodného, jak pohyblivé, tak pevné složky, zůstává stejná jako v roce 2020. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2021 v tomto složení:

  • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH
  • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH
  • pohyblivá složka: 46,22 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2020 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem pana Mgr. Tomáše Pokorného na zhotovení obecních symbolů – znaku a vlajky obce Mečichov. Nabídka zahrnuje vytvoření obecních symbolů od tvorby a vzniku náhledů na symboliky, až po udělení oficiálního dekretu od podvýboru poslanecké sněmovny. Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zhotovení obecních symbolů, znaku a vlajky obce Mečichov, v ceně 14.000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s panem Mgr. Tomášem Pokorným, IČ: 68637616.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 30. 10. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora
Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka