Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 11. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.11.2020

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni: —
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 10. 11. 2020
  4. Žádosti o dotaci z POV 2021 – DT 1
  5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
  6. Příkaz starosty k inventuře
  7. Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184, uzavřenou s firmou Marius Pedersen a.s.

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/10/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 10. 11. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2021 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na pořízení malotraktoru s vlekem na svoz posekané zeleně v obci a dále na pořízení nových židlí do velké zasedací místnosti obecního úřadu. Tyto akce jsou v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádostí o dotaci z fondu POV JčK na rok 2021 DT 1 na pořízení malotraktoru s vlekem na svoz posekané zeleně v obci a dále na pořízení nových židlí do velké zasedací místnosti obecního úřadu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/10/2020 bylo schváleno.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 33 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 33 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/10/2020 bylo schváleno.

6)     Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 13. 12. 2020 – 31. 1. 2021. Předsedou inventarizační komise byl navržen Josef Sýkora a členy Petr Straka a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Josef Sýkora
členové: Petr Straka a Pavel Klečka
Inventura proběhne v období 13. 12. 2020 – 31. 1. 2021.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2020 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od roku 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/10/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 11. 2020

Zapsal starosta:  Josef Sýkora

Ověřovatelé:       Petr Straka
                              Pavel Klečka