Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 12. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.12.2020

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 11. 2020
 4. Změny rozpočtu obce č. 11 a 12 pro rok 2020
 5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
 7. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2020
 8. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2021
 9. Akční plán pro oblast doprava a komunikace
 10. Akční plán pro oblast památky a sakrální stavby
 11. Plán rozvoje sportu

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/11/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 11. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 a  12 pro rok 2020.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 33 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 27. 11. 2020 usnesením č. 3/10/2020 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 27. 11. 2020 do 13. 12. 2020. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 33 m2 panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/11/2020 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2021. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 5 266 000 Kč, výdaje činí 5 166 500 Kč a financování 99 500 Kč. Rozpočet je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2021, včetně rozpisu na paragrafy a položky, bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Celkové příjmy činí 5 266 000 Kč Kč, výdaje 5 166 500 Kč a financování 99 500 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/11/2020 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 3. 7. 2020 a 11. 12. 2020 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 3. 4. 2020 a 5. 10. 2020. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 3. 7. 2020 a 11. 12. 2020 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 3. 4. 2020 a 5. 10. 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/11/2020 bylo schváleno.

8)     Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2021. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2020. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2021 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300 v lednu 2021.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/11/2020 bylo schváleno.

9)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s Akčním plánem pro oblast doprava a komunikace, který byl zpracován ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Akční plán pro oblast doprava a komunikace obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/11/2020 bylo schváleno.

10)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s Akčním plánem pro oblast památky a sakrální stavby, který byl zpracován ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Akční plán pro oblast památky a sakrální stavby obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/11/2020 bylo schváleno.

11)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s Plánem rozvoje sportu, který byl zpracován ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Plán rozvoje sportu obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/11/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 12. 2020

Zapsal starosta:  Josef Sýkora

Ověřovatelé:       Petr Straka
                              Pavel Klečka