Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 14. 2. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 14.2.2020

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk , Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni:  Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 27. 12. 2019
  4. Zrušení usnesení č. 3/04/2019 z důvodu posunutí termínu schválení dotace
  5. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“
  6. Pořízení techniky pro jednotku SDH – zajištění vlastního podílu na realizaci projektu

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 12. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Z důvodu posunutí termínu schválení dotace na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“ z roku 2019 na 2020 ze strany MMR, navrhl starosta zrušit původní usnesení č. 3/04/2019, týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na uvedenou akci a výběrové řízení zopakovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší usnesení č. 3/04/2019, týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2020 bylo schváleno.

5)   V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“ ve složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Pavel Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/01/2020 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce projednalo možnost čerpání neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Po předchozí dohodě s členy výboru SDH bylo navrženo pořídit pro místní jednotku SDH techniku a ochranné pomůcky, specifikované v předvyplněné žádosti o dotaci k danému grantovému programu Krajského úřadu JčK. Podmínkou k přidělení uvedené dotace je zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu v minimální výši 30%. Bylo přistoupeno k hlasování o zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zajištění vlastního podílu v minimální výši 30% na realizaci akce „Pořízení techniky pro jednotku SDH“ z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/01/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 14. 2. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora
Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka