Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 6. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 26.6.2020

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá
Omluveni: Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 5. 2020
  4. Změny rozpočtu obce č. 4 pro rok 2020
  5. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030058053/002
  6. Změny rozpočtu obce č. 5 pro rok 2020

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 5. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 pro rok 2020.

5)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030058053/002, týkající se stavby „Mečichov – kabel NN, p. Zach“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění distribuční soustavy – kabel NN, spojky na pozemek parc.č. 496/2, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: 1030058053/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: “ Mečichov – kabel NN, p. Zach “ se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2020 bylo schváleno.

6)     Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 5 pro rok 2020. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 5 pro rok 2020, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 6. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Slanec