Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 21. 8. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 21.8.2020

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: Pavel Slanec

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 26. 6. 2020
  4. Změny rozpočtu obce č. 6 pro rok 2020
  5. Výroční zpráva ČSAD STTRANS a.s. za rok 2019
  6. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu
  7. Návrh pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
  8. Požadavky na změnu územního plánu Mečichov
  9. Udržování pořádku u kontejnerů na tříděný odpad

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 6. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 6 pro rok 2020.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2019.

6)    Město Horažďovice posoudilo současný stav uzavřených smluv o vymezení školských obvodů spádových mateřských škol a navrhuje přistoupit k jejich úpravě. Navrhuje uzavřít novou smlouvu o vytvoření společného školského obvodu. Pokud dojde k dohodě obcí, bylo by možné v příštím roce vydat jednotlivými obcemi nové obecně závazné vyhlášky o vytvoření školského obvodu. Město Horažďovice v nové smlouvě zajistí předškolní vzdělávání pro děti z obce Mečichov při přijímacím řízení nejen z důvodu plnění povinného předškolního vzdělávání, ale i pro děti přednostně přijímaných podle § 34 odst. (3) školského zákona. Současně s tímto oznámením zaslalo návrh smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace a Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje smlouvu s Městem Horažďovice o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace a Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/06/2020 bylo schváleno.

7)    Obec Mečichov obdržela od společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. návrh pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce. Toto pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za finanční škodu způsobenou obci Mečichov porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce zastupitele obce a vztahuje se na všechny členy zastupitelstva.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje návrh pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce ze dne 19. 8. 2020 a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2020 bylo schváleno.

8)    Obec Mečichov obdržela dvě žádosti na změnu územního plánu Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí se zapracováním změn do územního plánu Mečichov dle došlých žádostí, které jsou přílohou tohoto zápisu. Dále pověřuje starostu obce k obstarání povinných příloh prostřednictvím úřadu územního plánování MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/06/2020 bylo schváleno.

9)    Z důvodu neustále se opakujícího nepořádku v okolí kontejnerů na tříděný odpad navrhl starosta umístit do těchto prostor bezpečnostní kamery se záznamem. Odložení jakéhokoliv odpadu mimo příslušné nádoby je totiž kvalifikováno jako založení černé skládky se všemi důsledky, které z tohoto konání plynou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje umístění bezpečnostních kamer ke kontejnerům na tříděný odpad, z důvodu zajištění pořádku v jejich bezprostředním okolí.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/06/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 21. 8. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:     Petr Straka
                            Pavel Klečka