Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 1. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.1.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 12. 2020
  4. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
  5. Zrušení usnesení č. 4/02/2016
  6. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/34
  7. Dohoda s firmou Marius Pedersen a.s. o výběru poplatků a předávání dokladů
  8. Výběr firem do VŘ na dodavatele projektové dokumentace „Splaškové kanalizace a ČOV v obci Mečichov“
  9. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele projektové dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 12. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 54 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 54 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2021 bylo schváleno.

5)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 4/02/2016, které se týkalo prodeje části obecního pozemku parc.č. 2358/12 o výměře cca 165 m2 paní XXXXXXXX. Během tvorby geometrického plánu byl totiž zjištěn nesoulad stávajících hranic pozemků a bylo nutné provést nové vytyčení. Z tohoto důvodu navrhl starosta zrušit původní rozhodnutí zastupitelstva a prodej pozemku projednat dle aktuálního geometrického plánu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 4/02/2016 o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/12 o výměře cca 165 m2 paní XXXXXXXX.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/01/2021 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/34 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 280-192100/2020. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 2358/34 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 280-192100/2020, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/01/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela od firmy Marius Pedersen, a.s. návrh Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů, jenž vychází z nových povinností plynoucích ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/01/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelé obce navrhli oslovit tyto tři firmy pro zpracování projektové dokumentace na stavbu „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“: K+K KONZULT s.r.o., IČ: 28095707, DRAM Invest s.r.o., IČ: 044 01 701, Ing. Martin Sellner, IČ: 09815414.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje oslovit tyto tři firmy pro zpracování projektové dokumentace na stavbu „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“: K+K KONZULT s.r.o., IČ: 28095707, DRAM Invest s.r.o., IČ: 044 01 701, Ing. Martin Sellner, IČ: 09815414.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/01/2021 bylo schváleno.

9)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci projektová dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Slanec. Dále byli navrženi tito náhradníci: Pavel Klečka, Petr Straka, Pavlína Plechatá. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci projektová dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ ve složení Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Slanec a náhradníky ve složení: Pavel Klečka, Petr Straka, Pavlína Plechatá.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/01/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 1. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka