Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 2. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 26.2.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 1. 2021
 4. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/34
 6. Dodatek č. 12 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství, uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s.
 7. Schválení návrhu znaku a vlajky obce Mečichov k žádosti o udělení komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny
 8. Pořízení techniky pro jednotku SDH – zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
 9. Zrušení usnesení č. 2/04/2019
 10. Záměr obce o prodeji obecních pozemků parc.č. 2374/21 a 2374/23
 11. Požadavky na změnu územního plánu Mečichov
 12. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při 42. INVELT RALLY Pačejov 2021
 13. Změny rozpočtu obce č. 1 pro rok 2021

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 1. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 54 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 1. 2021 usnesením č. 2/01/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 1. 2021 do 14. 2. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Během této lhůty si žadatel nechal zpracovat geometrický plán č. 284-192100/2021, ve kterém již jsou odděleny pozemky parc. č. 2358/37 a 2358/38 z původního pozemku parc. č. 2358/1. Pozemek parc. č. 2358/37 je výše zmiňovaná část obecního pozemku, jehož prodej bude případným usnesením schválen. Prodej pozemku parc. č. 2358/38 byl již stejnému žadateli schválen na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 12. 2020 usnesením č. 2/11/2020. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecních pozemků parc.č. 2358/37 v k.ú. Mečichov o výměře 54 m2 a parc.č. 2358/38 v k.ú. Mečichov o výměře 26 m2 panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení v geometrickém plánu č. 284-192100/2021, který je přílohou žádosti a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2021 bylo schváleno.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/34 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 280-192100/2020. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 1. 2021 usnesením č. 4/01/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 1. 2021 do 14. 2. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 2358/34 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2 paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, dle geometrického plánu č. 280-192100/2020, který je přílohou žádosti a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2021 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 12 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od roku 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2021 bylo schváleno.

7)     Starosta předložil zastupitelům obce návrh znaku a vlajky obce Mečichov, který na základě uzavřené smlouvy o dílo vypracovala firma Alerion s.r.o.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje návrh znaku a vlajky obce Mečichov k žádosti o udělení komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny, podané starostou obce.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/02/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce projednalo možnost čerpání neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Po předchozí dohodě s členy výboru SDH bylo navrženo pořídit pro místní jednotku SDH techniku a ochranné pomůcky, specifikované v předvyplněné žádosti o dotaci k danému grantovému programu Krajského úřadu JčK. Podmínkou k přidělení uvedené dotace je zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu v minimální výši 30%. Bylo přistoupeno k hlasování o zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zajištění vlastního podílu v minimální výši 30% na realizaci akce „Pořízení techniky pro jednotku SDH“ z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/02/2021 bylo schváleno.

9)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 2/04/2019, které se týkalo prodeje části obecního pozemku parc.č. 2374/16 o výměře cca 70 m2 panu XXXXXXXXXX. Během tvorby geometrického plánu byla upřesněna stávající hranice pozemku. Z tohoto důvodu navrhl starosta zrušit původní rozhodnutí zastupitelstva a prodej pozemku projednat dle aktuálního geometrického plánu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 2/04/2019 o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2374/16 o výměře cca 70 m2 panu XXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/02/2021 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemky parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020, které jsou přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/02/2021 bylo schváleno.

11)   Obec Mečichov obdržela žádost na změnu územního plánu Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí se zapracováním změny do územního plánu Mečichov dle došlé žádosti, která jsou přílohou tohoto zápisu. Dále pověřuje starostu obce k obstarání povinných příloh prostřednictvím úřadu územního plánování MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/02/2021 bylo schváleno.

12)   Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání 42. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2021, který se koná 2. – 3. října 2021. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací ve dnech 2. – 3. října 2021 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání 42. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2021.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/02/2021 bylo schváleno.

13)   Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 pro rok 2021.

Zápis vyhotoven dne 26. 2. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:     Petr Straka
                            Pavel Klečka