Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 1. 4. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 1.4.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26. 2. 2021
 4. Výběr dodavatele projektové dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“
 5. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Malotraktor s vlekem“
 6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“
 7. Prodej obecních pozemků parc.č. 2374/21 a 2374/23
 8. Změny rozpočtu obce č. 2 pro rok 2021
 9. Výběr dodavatele na akci „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“
 10. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/36
 11. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI-014330067136/001

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 2. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele projektové dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“, ze dne 24. 3. 2021, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

         – Ing. Martin Sellner, IČ: 09815414, 726.000,- Kč s DPH

– K+K KONZULT s.r.o., IČ: 28095707, 713.900,- Kč s DPH

         – DRAM Invest s.r.o., IČ: 044 01 701, 732.050,- Kč s DPH

         Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma K+K KONZULT s.r.o., IČ: 28095707. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy K+K KONZULT s.r.o., IČ: 28095707, s cenou 713.900,- Kč s DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2021 bylo schváleno.

5)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Malotraktor s vlekem“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Malotraktor s vlekem“ ve složení Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2021 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“ ve složení Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 26. 2. 2021 usnesením č. 9/02/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 26. 2. 2021 do 14. 3. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecních pozemků parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 panu XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020, které jsou přílohou žádosti a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/03/2021 bylo schváleno.

8)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 2 pro rok 2021.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele stavby „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“, ze dne 12. 3. 2021, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

         – VODASERVIS s.r.o., IČ: 262 77 871, 3.579.700,- Kč bez DPH

         – VHS – vodohospodářské stavby, spol. s r.o., IČ: 144 99 924, 3.980.800,- Kč bez DPH

         – PROTOM Strakonice, s.r.o., IČ: 438 41 252, 3.998.350,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma VODASERVIS s.r.o., IČ: 262 77 871. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy VODASERVIS s.r.o., IČ: 262 77 871, s cenou 3.579.700,- Kč bez DPH, jako vítěznou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/03/2021 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/36 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 45 m2, dle geometrického plánu č. 286-34/2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 2358/36 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 45 m2, dle geometrického plánu č. 286-34/2021, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/03/2021 bylo schváleno.

11)   Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330067136/001, týkající se stavby „Mečichov – kabel NN, p. Zach“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění zemního kabelu NN, spojky na pozemek parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č. PI-014330067136/001 o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: „Mečichov – kabel NN, p. Zach“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/03/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 1. 4. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka

                               Pavel Klečka