Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 4. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 30.4.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá

Omluveni: Pavel Klečka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 1. 4. 2021
  4. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2021
  5. Výběr dodavatele na akci „Malotraktor s vlekem“
  6. Výběr dodavatele na akci „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“
  7. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/36
  8. Žádost obci Mečichov o podporu Linky bezpečí, z.s.
  9. Žádost TJ Sokol Doubravice o finanční dar

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 1. 4. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 3 pro rok 2021.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Malotraktor s vlekem“, ze dne 29. 4. 2021, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– Jaroslav Hrdina, IČ: 450 86 737, 792.550,00 Kč s DPH

– Milisterfer, s.r.o., IČ: 071 64 238, 389.002,90 Kč s DPH

– ZEMI BUILDING MACHINES a.s., IČ: 251 97 525, 408.738,00 Kč s DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma Milisterfer, s.r.o., IČ: 071 64 238. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Milisterfer, s.r.o., IČ: 071 64 238, s cenou 389.002,90 Kč s DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na „Malotraktor s vlekem“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2021 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“, ze dne 29. 4. 2021, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– Milan Repko, IČ: 876 53 575, 185.500,00 Kč s DPH

– SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o., IČ: 276 81 327, 163.265,30 Kč s DPH

– Vladimír Sellner, IČ: 438 45 649, 187.500,00 Kč s DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o., IČ: 276 81 327. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o., IČ: 276 81 327, s cenou 163.265,30 Kč s DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/36 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 45 m2, dle geometrického plánu č. 286-34/2021. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 2. 4. 2021 usnesením č. 7/03/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 2. 4. 2021 do 18. 4. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 2358/36 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 45 m2 panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, dle geometrického plánu č. 286-34/2021, který je přílohou žádosti a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2021 bylo schváleno.

8)     Linka bezpečí, z.s. podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč z důvodu zajištění provozu krizové linky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s. na rok 2021 formou daru ve výši 3.000,- Kč. Tato částka bude do 30ti dnů po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 3856680/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 0       Proti: 6     Zdrželi se: 0

Usnesení nebylo schváleno.

9)     Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice na rok 2020 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude do 30ti dnů po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 239340197/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 30. 4. 2021

Zapsal starosta:  Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Slanec