Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 5. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 28.5.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka

Omluveni: Pavlína Plechatá

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 30. 4. 2021
  4. Změny rozpočtu obce č. 4 pro rok 2021
  5. Smlouva se SFŽP ČR č. 1200300185 na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“
  6. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
  7. Závěrečný účet obce za rok 2020
  8. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
  9. Požadavky na změnu územního plánu Mečichov
  10. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 739/2

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30. 4. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 pro rok 2021.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem smlouvy č. 1200300185 na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“, který obci předložil Státní fond životního prostředí České republiky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje smlouvu se Státním fondem životního prostředí České republiky č. 1200300185 na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2021 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 ze dne 24. 2. 2021. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2021 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2020. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/05/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2020 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2020 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/05/2021 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela tři žádosti na změnu Územního plánu Mečichov (č. 7, 8, 9).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí se zapracováním změn do územního plánu Mečichov dle došlých žádostí, které jsou přílohou tohoto zápisu. Dále pověřuje starostu obce k obstarání povinných příloh prostřednictvím úřadu územního plánování MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/05/2021 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 739/2 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 739/2 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/05/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28. 5. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora        

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka