Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 6. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 25.6.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28. 5. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 5 pro rok 2021
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. 739/2
 6. Záměr obce o koupi pozemku parc.č. 2364/29
 7. Záměr obce o koupi pozemků pod studnami a vrty v k.ú. Doubravice a Nahošín
 8. Záměr obce o bezúplatném převodu části pozemku parc.č. 1385/2 v k.ú. Doubravice od SPÚ ČR na Obec Doubravice
 9. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“
 10. Výroční zpráva ČSAD STTRANS a.s. za rok 2020
 11. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: PI-001030068861/002-EMBL
 12. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: PI-001030069793/001-EMBL

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 5. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 5 pro rok 2021.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 739/2 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2021 usnesením č. 7/05/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 28. 5. 2021 do 13. 6. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 739/2 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2 paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, katastrální mapy, která je přílohou žádosti a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 2/06/2021 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nabídkou ÚZSVM, Odloučeného pracoviště Strakonice, o prodeji pozemku ve vlastnictví státu parc.č. 2364/29 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 217 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr koupit pozemek ve vlastnictví státu parc.č. 2364/29 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 217 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2021 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se společným záměrem obcí Mečichov, Doubravice a Hlupín o vykoupení pozemků pod studnami a vrty v k.ú. Doubravice a Nahošín. Jedná se o pozemky parc. č. 1385/3, 1385/2, 1377/2, 1378/2, 1402/12 v k.ú. Doubravice a parc. č. 32/4 v k.ú. Nahošín, dle katastrální mapy a geometrického plánu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:                                                                    

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr koupit pozemky pod studnami a vrty v k.ú. Doubravice a Nahošín. Jedná se o pozemky parc. č. 1385/3 o výměře 156 m2, 1385/2 o výměře 394 m2, 1377/2 o výměře 307 m2, 1378/2 o výměře 92 m2, 1402/12 o výměře 441 m2 v k.ú. Doubravice a parc. č. 32/4 o výměře 240 m2 v k.ú. Nahošín, dle katastrální mapy a geometrického plánu, které jsou přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/06/2021 bylo schváleno.

8)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se společným záměrem obcí Mečichov, Doubravice a Hlupín o bezúplatném převodu části pozemku parc.č. 1385/2 v k.ú. Doubravice od SPÚ ČR na Obec Doubravice, dle katastrální mapy. Jedná se pouze o tu část pozemku, která se nachází přímo pod studnou a bude zaměřena geometrickým plánem. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr o bezúplatném převodu části pozemku parc.č. 1385/2 v k.ú. Doubravice, nacházejícího se pod studnou S2, od SPÚ ČR Obci Doubravice. Tato část pozemku bude odměřena geometrickým plánem. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/06/2021 bylo schváleno.

9)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“ ve složení Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/06/2021 bylo schváleno.

10)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2020.

11)   Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030068861/002-EMBL, týkající se stavby „Mečichov – kabel NN, pí. Sýkorová“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-001030068861/002-EMBL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: “ Mečichov – kabel NN, pí. Sýkorová“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/06/2021 bylo schváleno.

12)   Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030069793/001-EMBL, týkající se stavby „Mečichov – kabel NN, ČOV“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-001030069793/001-EMBL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: “ Mečichov – kabel NN, ČOV“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/06/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 25. 6. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora        

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Slanec