- Mečichov - https://mecichov.cz -

Závěrečný účet obce za rok 2020

Schváleno Zastupitelstvem obce Mečichov dne 28.05.2021
Vyvěšeno: 25.06.2021

Závěrečný účet [1]

Rozvaha [2]

Výkaz zisku a ztráty [3]

Zpráva inventarizační komise [4]

Zpráva o přezkumu hospodaření [5]

Zpráva o PH – příloha [6]