Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 7. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.7.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 25. 6. 2021
  4. Změny rozpočtu obce č. 6 pro rok 2021
  5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
  6. Výroční technickohospodářská zpráva firmy Čevak a.s. za rok 2020
  7. Záměr obce o koupi pozemku parc.č. 142/3
  8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů společnosti TextilEco a.s.

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 6. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 6 pro rok 2021.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o výměře cca 62 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o výměře cca 62 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2021 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou firmy Čevak a.s. za rok 2020.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nabídkou pana XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, prodeje jeho vlastního pozemku parc. č. 142/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 319 m2, dle geometrického plánu č. 267-9/2019. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr koupit pozemek parc. č. 142/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 319 m2, dle geometrického plánu č. 267-9/2019, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů společnosti TextilEco a.s. Tímto dodatkem se upravuje poplatek za umístění kontejnerů na oděv ve výši 1200 Kč za jeden kontejner na rok.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů společnosti TextilEco a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/07/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 7. 2021

Zapsal starosta:  Josef Sýkora
Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Slanec