Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 8. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.8.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka

Omluveni: Petr Straka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 7. 2021
  4. Změny rozpočtu obce č. 7 pro rok 2021
  5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
  6. Koupě pozemku parc.č. 142/3
  7. Výběr dodavatele na akci „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“
  8. Dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 7. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 7 pro rok 2021.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o výměře cca 62 m2, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 7. 2021 usnesením č. 2/07/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 7. 2021 do 14. 8. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o výměře cca 62 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/08/2021 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nabídkou pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, prodeje jeho vlastního pozemku parc. č. 142/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 319 m2, dle geometrického plánu č. 267-9/2019. Záměr obce koupit zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 7. 2021 usnesením č. 3/07/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 7. 2021 do 14. 8. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti koupi zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje koupi pozemku parc. č. 142/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 319 m2, dle geometrického plánu č. 267-9/2019, který je přílohou žádosti, od pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 50 Kč/m2, čili za celkovou cenu 15 950 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2021 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“, ze dne 20. 8. 2021, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem čtyři došlé nabídky:

– BP-SERVICE, s.r.o., IČ: 261 09 123, 169.322,56 Kč s DPH

– CB FLORIAN s. r. o., IČ: 251 75 947, 165.665,96 Kč s DPH

– M & S, spol. s r.o., IČ: 168 20 045, 162.196,00 Kč s DPH

– Prillinger spol. s r. o., IČ: 466 79 995, 159.773,24 Kč s DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma Prillinger spol. s r.o., IČ: 466 79 995. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Prillinger spol. s r. o., IČ: 466 79 995, s cenou 159.773,24 Kč s DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol a.s., ve kterém jsou zapracovány aktuální změny odpadových zákonů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/08/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 8. 2021

Zapsal starosta:  Josef Sýkora          

Ověřovatelé:       Pavel Klečka
                              Pavel Slanec