Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 24. 9. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 24.9.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Pavel Klečka, Petr Straka

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 8. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 8 pro rok 2021
 5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/16
 6. Zrušení usnesení č. 8/02/2021
 7. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2374/24
 8. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/15
 9. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 10. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000507/001-HRD
 11. Žádost o dotaci z POV 2022 – DT 1

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 8. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 8 pro rok 2021.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/16 v k.ú. Mečichov o výměře cca 27 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc. č. 2358/16 v k.ú. Mečichov o výměře cca 27 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2021 bylo schváleno.

6)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 8/02/2021, které se týkalo prodeje obecních pozemků parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020 panu XXXXXXXXXX. S oddělením nově vznikajících pozemků nesouhlasil stavební úřad. Z tohoto důvodu navrhl starosta zrušit původní rozhodnutí zastupitelstva a prodej pozemku projednat dle aktuálního geometrického plánu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 8/02/2021 o prodeji obecních pozemků parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020 panu XXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/09/2021 bylo schváleno.

8)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/15 v k.ú. Mečichov o výměře cca 48 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc. č. 2358/15 v k.ú. Mečichov o výměře cca 48 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 5/09/2021 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i devět včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 9.000,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 9.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/09/2021 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000507/001-HRD, týkající se stavby „Příp. STL Mečichov – obecní dům“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění STL přípojky a HUP na pozemky parc.č. 9/1, 9/2, st. 2/1, st. 66/1 v katastrálním území Mečichov, jejichž je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-­014340000507/001-HRD, týkající se stavby „Příp. STL Mečichov – obecní dům“.  se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/09/2021 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2022 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na pořízení traktorové sekačky na trávu na údržbu obecní zeleně. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2022 DT 1 na pořízení traktorové sekačky na trávu na údržbu obecní zeleně.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/09/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 24. 9. 2021

Zapsal starosta: Josef Sýkora

Ověřovatelé:      Pavel Klečka
                             Pavel Slanec