Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 10. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.10.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Petr Straka, Pavlína Plechatá, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka

Omluveni: Bc. Petr Finěk

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 24. 9. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 6 pro rok 2021
 5. Změny rozpočtu obce č. 9 pro rok 2021
 6. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/16
 7. Prodej obecního pozemku parc.č. 2374/24
 8. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/15
 9. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelů NN do pozemků obce v rámci rekonstrukce vedení NN v obci Mečichov
 10. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“
 11. Žádost o finanční dar na léčebné výlohy XXXXXXXXXX

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/10/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 24. 9. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 6 pro rok 2021. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 6 pro rok 2021, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/10/2021 bylo schváleno.

5)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 9 pro rok 2021.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/16 v k.ú. Mečichov o výměře cca 27 m2, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2021 usnesením č. 2/09/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 24. 9. 2021 do 10. 10. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 2358/16 v k.ú. Mečichov o výměře cca 27 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/10/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2021 usnesením č. 4/09/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 24. 9. 2021 do 10. 10. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021, který je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2021 bylo schváleno.

8)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/15 v k.ú. Mečichov o výměře cca 48 m2, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2021 usnesením č. 5/09/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 24. 9. 2021 do 10. 10. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 2358/15 v k.ú. Mečichov o výměře cca 48 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 5/10/2021 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040009916/001 na uložení kabelů NN do pozemků obce v rámci energetické stavby s názvem „Mečichov – stavební úpravy sítě NN“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č. 1040009916/001 o o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelů NN do pozemků obce v rámci energetické stavby s názvem „Mečichov – stavební úpravy sítě NN“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/10/2021 bylo schváleno.

10)   V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na dodavatele  stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ v tomto složení: Ing. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Klečka, Miroslav Krčal. Dále byli navrženi tito náhradníci: Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Miloslava Krčalová. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na dodavatele stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ ve složení Ing. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Klečka, Miroslav Krčal a náhradníky ve složení: Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Miloslava Krčalová.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/10/2021 bylo schváleno.

11)   Spolek Pomáháme Kačence z. s., IČ: 053 63 446, se sídlem Mnichov 54, 386 01 Strakonice, podal Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na zajištění léčby, zdravotních a rehabilitačních pomůcek a rehabilitace XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, viz návrh darovací smlouvy, který je přílohou žádosti. Zastupitelé navrhli poskytnout tomuto spolku jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku formou daru ve výši 5.000 Kč spolku Pomáháme Kačence z. s., IČ: 053 63 446, se sídlem Mnichov 54, 386 01 Strakonice. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na jeho účet č. 2601078531/2010.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/10/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 10. 2021

Zapsal starosta: Josef Sýkora

Ověřovatelé:      Pavel Klečka
                             Pavel Slanec