Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 11. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 26.11.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Pavlína Plechatá

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 10. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 10 pro rok 2021
 5. Prodej STL přípojky pro obecní dům Mečichov
 6. Schválení ceny vodného na rok 2022
 7. Příkazní smlouva na administrativní činnosti k podpoře zadání veřejné zakázky – Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov
 8. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 9. Žádost o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu na st.p.č. 2/1, v k.ú.  Mečichov.“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/11/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 10. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 10 pro rok 2021.

5)     Obec Mečichov obdržela od společnosti EG.D, a.s. návrh kupní smlouvy na koupi STL přípojky pro obecní dům Mečichov. Navrhovaná kupní cena ve výši 147.063 Kč včetně DPH byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 2513/7/2021, který vypracoval znalec ing. Pavel Baloun.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi STL přípojky pro obecní dům Mečichov se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/11/2021 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2022, který předložila firma Čevak, a.s. Cena pevné složky vodného zůstává stejná jako v roce 2021. Cena pohyblivé složky vodného se navyšuje o 3,39 Kč. Do zvýšení ceny se promítly rostoucí ceny energií, nájemného a mezd.  Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2022 v tomto složení:

 • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH
 • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH
 • pohyblivá složka: 49,61 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/11/2021 bylo schváleno.

7)     Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Příkazní smlouvy na administrativní činnosti k podpoře zadání veřejné zakázky – Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov, kterou Obci Mečichov zaslala paní Eva Čechtická.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na administrativní činnosti k podpoře zadání veřejné zakázky – Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov s paní Evou Čechtickou a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/11/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se stanovuje poplatek za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2022. Přijetí nové vyhlášky bylo nutné z důvodu změny zákona.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/11/2021 bylo schváleno.

9)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s možností čerpání dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na plánovanou akci „Stavební úpravy objektu na st.p.č. 2/1, v k.ú.  Mečichov“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na plánovanou akci „Stavební úpravy objektu na st.p.č. 2/1, v k.ú.  Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/11/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 11. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Pavel Klečka
                               Pavel Slanec