Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 12. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.12.2021

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26. 11. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 11 pro rok 2021
 5. Příkaz starosty k inventuře
 6. Koupě pozemku parc.č. 2364/29
 7. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/39
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
 9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 – 2028
 10. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2021
 11. Změna sídla Svazku obcí Blatenska
 12. Změna stanov Svazku obcí Blatenska
 13. Navýšení prodejní ceny obecních pozemků
 14. Navýšení nájemného z obecních bytů
 15. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2022
 16. Změny rozpočtu obce č. 12 pro rok 2021

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/12/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 11. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 a 12 pro rok 2021.

5)     Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 30. 12. 2021 – 31. 1. 2022. Předsedou inventarizační komise byl navržen Josef Sýkora a členy Petr Straka a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Josef Sýkora
členové: Petr Straka a Pavel Klečka
Inventura proběhne v období 30. 12. 2021 – 31. 1. 2022.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/12/2021 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela od ÚZSVM, Odloučeného pracoviště Strakonice, návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2364/29 v k.ú. Mečichov, o celkové výměře 217 m2. Záměr obce koupit zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 25. 6. 2021 usnesením č. 3/06/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 4. 7. 2021 do 20. 7. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti koupi zmíněného pozemku. Navrhovaná kupní cena ve výši 42.200 Kč byla stanovena na základě Ocenění nemovitého majetku, dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 488/2020 Sb., které vypracoval Ing. Ondřej Busta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje koupi pozemku parc. č. 2364/29 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 217 m2, od ČR-ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 –Nové Město, za cenu 42.200 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy č. 271/CST/2021.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/12/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc. č. 2358/39 v k.ú. Mečichov o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 287-7/2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc. č. 2358/39 v k.ú. Mečichov o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 287-7/2021, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/12/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2022. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 5 396 363 Kč a výdaje činí 14 539 739,35 Kč. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Důvodem je plánovaná výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2022, bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Důvodem je plánovaná výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Celkové příjmy činí 5 396 363 Kč a výdaje 14 539 739,35 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/12/2021 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce na léta 2023 – 2028. Jednotlivé rozpočty ve výhledu jsou navrženy jako přebytkové, rozdíly se použijí na splátky plánovaného úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému střednědobého výhledu rozpočtu obce výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2023 – 2028, bez výhrad. Jednotlivé rozpočty se vzhledem k plánovanému úvěru schvalují jako přebytkové, rozdíly budou použity na splátky úvěru.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/12/2021 bylo schváleno.

10)   Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2. 7. 2021 a 10. 12. 2021 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 9. 9. 2021 a 17. 12. 2021. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2. 7. 2021 a 10. 12. 2021 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 9. 9. 2021 a 17. 12. 2021.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/12/2021 bylo schváleno.

11)   Předsedkyně Svazku obcí Blatenska oznámila všem členským obcím změnu sídla tohoto dobrovolného svazku obcí na adresu Spálená 727, 388 01 Blatná a požádala o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje změnu sídla Svazku obcí Blatenska z původní adresy J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná na novou adresu Spálená 727, 388 01 Blatná.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/12/2021 bylo schváleno.

12)   Předsedkyně Svazku obcí Blatenska předložila všem členským obcím návrh změny stanov SOB a požádala o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje změnu stanov SOB, včetně navýšení členského příspěvku na 90,00 Kč za jednoho trvale žijícího obyvatele s platností od 1. 1. 2022.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/12/2021 bylo schváleno.

13)   Starosta předložil návrh na zvýšení prodejní ceny obecních pozemků v intravilánu obce z původních 40 Kč/m2 na 50 Kč/m2, jelikož původní prodejní cena byla vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi podhodnocena.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zvýšení prodejní ceny obecních pozemků v intravilánu obce z původních 40 Kč/m2 na 50 Kč/m2 s platností od 1. 1. 2022 u nově příchozích žádostí.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/12/2021 bylo schváleno.

14)   Starosta předložil návrh na zvýšení nájemného z obecních bytů o 15% z důvodu neustálého nárůstu nákladů na jejich opravy a údržbu. Zároveň zdůraznil, že výše nájemného nebyla valorizována od roku 2010.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navýšení nájemného z obecních bytů o 15% s platností od 1. 1. 2022.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/12/2021 bylo schváleno.

15)   Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2022. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2021. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2022 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/12/2021 bylo schváleno.

16)   Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 12 pro rok 2021. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 12 pro rok 2021, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/12/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 12. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Pavel Klečka
                               Pavel Slanec