Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 2. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 25.2.2022

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Petr Straka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 28. 1. 2022
  4. Změny rozpočtu obce č. 1 pro rok 2022
  5. Stanovení oddávacích dnů a místa konání obřadu
  6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Traktorová sekačka na trávu“
  7. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300185 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“
  8. Zrušení usnesení č. 4/09/2021
  9. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. st. 136
  10. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 1. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 pro rok 2022.

5)     Starosta navrhl zastupitelstvu obce, aby byly určeny dny pro oddávání a rovněž místo konání svatebních obřadů. Termíny konání svatebních obřadů byly navrženy na každou sobotu v roce. Místo pro konání obřadů bylo navrženo prostranství u Mečichovské vyhlídky se zvoničkou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje stanovení oddávacích dnů na každou sobotu v roce s účinností od 5. 3. 2022. Svatební obřady se konají na prostranství u Mečichovské vyhlídky se zvoničkou.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2022 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Traktorová sekačka na trávu“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Traktorová sekačka na trávu“ ve složení Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2022 bylo schváleno

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1200300185 o poskytnutí podpory na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“, který obci předložil Státní fond životního prostředí České republiky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300185 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2022 bylo schváleno.

 

8)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 4/09/2021, které se týkalo prodeje části obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021 panu XXXXXXXXXX. MěÚ Strakonice zamítl žádost o rozdělení pozemku parc. č. 2374/16, tudíž uvedené usnesení pozbývá smyslu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 4/09/2021 o prodeji obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021 panu XXXXXXXXXX, z důvodu zamítnutí žádosti o rozdělení pozemku parc. č. 2374/16 ze strany MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/02/2022 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost společnosti Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, IČ: 00031917, o koupi obecního pozemku parc. č. st. 136 v k.ú. Mečichov o výměře 237 m2. Jedná se o zastavěný pozemek pod budovou prodejny Jednota. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc. č. st. 136 v k.ú. Mečichov o výměře 237 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/02/2022 bylo schváleno.

10)   V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Miroslav Krčal, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Pavel Slanec. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“ ve složení Bc. Petr Finěk, Miroslav Krčal, Petr Straka a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Pavel Slanec.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/02/2022 bylo schváleno

Zápis vyhotoven dne 25. 2. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora        

Ověřovatelé:        Pavel Klečka

                               Pavel Slanec