Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 11. 3. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 11.3.2022

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Petr Straka, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: Bc. Petr Finěk

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 25. 2. 2022
  4. Výběr dodavatele na projekt „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Tomáše Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 2. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“, ze dne 8. 3. 2022, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem pět došlých nabídek:

– ZNAKON, a.s., IČ: 260 18 055, 102 546 339,06 Kč bez DPH

– MOBIKO plus a.s., IČ: 267 88 675, 87 834 932,41 Kč bez DPH

– BAK stavební společnost, a.s., IČ: 284 02 758, 122 310 003,39 Kč bez DPH

– ROADFIN STAVBY s.r.o., IČ: 048 52 427, 142 283 103,00 Kč bez DPH

– OHLA ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, 122 310 003,39 Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma MOBIKO plus a.s., IČ: 267 88 675. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy MOBIKO plus a.s., se sídlem Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 267 88 675, s cenou 87 834 932,41 Kč bez DPH, jako vítěznou a schvaluje, po uplynutí lhůt stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 11. 3. 2022

Zapsal starosta:  Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Pavel Klečka

                               Mgr. Tomáš Klečka