Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 6. 4. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 6.4.2022

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec

Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 25. 3. 2022
  4. Zrušení usnesení č. 3/04/2022
  5. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“
  6. Jmenování hodnotící komise pro výběr technického dozoru investora na stavební akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 3. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s dopisem od firmy VKS STAVEBNÍ s.r.o. ze dne 1. 4. 2022, ve kterém firma odstupuje od podpisu smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“. Tato firma byla ve výběrovém řízení dne 24. 3. 2022 doporučena komisí jako vítězná a zastupitelstvo obce ji na svém zasedání dne 25. 3. 2022 usnesením č. 3/04/2022 vybrali jako dodavatele stavby. Z výše uvedeného důvodu je nutné toto usnesení zrušit a poté provést nový výběr dodavatele zmíněné stavby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší usnesení č. 3/04/2022 ze dne 25. 3. 2022 o výběru firmy VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262, jako dodavatele stavby „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2022 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“, ze dne 24. 3. 2022, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem dvě došlé nabídky ze čtyř oslovených firem:

– Josef Novák, IČ: 632 61 944, zaslána omluva, že se výběrového řízení nezúčastní

– GARANTSTAV STAVEBNÍ Strakonice  s.r.o., IČ: 281 48 258, 1.888.847,62 Kč bez DPH

– VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262, 1.813.444,00 Kč bez DPH

– ZAKOM s.r.o., IČ: 25171747, zaslána omluva, že se výběrového řízení nezúčastní

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262. Ta však dne 1. 4. 2022 zaslala Obci Mečichov dopis, že odstupuje od podpisu smlouvy. Proto zastupitelstvo obce navrhlo vybrat v pořadí druhou nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy GARANTSTAV STAVEBNÍ Strakonice  s.r.o., IČ: 281 48 258, s cenou 1.888.847,62 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2022 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na  technický dozor investora na stavební akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ v tomto složení: Eva Čechtická, Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Straka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na technický dozor investora na stavební akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ ve složení Eva Čechtická, Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Straka.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/05/2022 bylo schváleno

Zápis vyhotoven dne 6. 4. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Pavel Klečka

                               Petr Straka