Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 6. 5. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 6.5.2022

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 6. 4. 2022
  4. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2022
  5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
  6. Výběr dodavatele na akci „Traktorová sekačka na trávu“
  7. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při 43. INVELT RALLY Pačejov 2022
  8. Úhrada faktury za výrobu obecních symbolů
  9. Výběr technického dozoru investora na stavební akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Tomáše Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 6. 4. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 3 pro rok 2022.

5)     Dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích musí zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb stanovit počet zastupitelů pro další volební období. Bylo navrženo ponechat sedmičlenné zastupitelstvo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov stanovuje v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební období 2022 – 2026 sedmičlenné zastupitelstvo.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/06/2022 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Traktorová sekačka na trávu“, ze dne 6. 5. 2022, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– Stiga s.r.o., IČ: 250 61 224, 407 370,- Kč s DPH

– Prillinger spol. s r.o., IČ: 466 79 995, 407 460,- Kč s DPH

– BOHÁČ CZ spol. s r.o., IČ: 260 67 889, 385 539,- Kč s DPH

         Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma BOHÁČ CZ spol. s r.o., IČ: 260 67 889. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy BOHÁČ CZ spol. s r.o., IČ: 260 67 889, s cenou 385 539,- Kč s DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Traktorová sekačka na trávu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2022 bylo schváleno.

7)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání 43. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2022, který se koná 1. – 2. října 2022. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací ve dnech 1. – 2. října 2022 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání 43. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2022.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/06/2022 bylo schváleno.

8)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s fakturou za výrobu obecních symbolů, které Obec Mečichov nechala vyrobit na základě schváleného grafického návrhu vlajky a znaku obce Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu faktury za výrobu obecních symbolů (venkovní vlajky obce s žerdí, smaltované ovály se znakem obce a závěsný odznak) od firmy ALERION s.r.o. ve výši 62.266,60 Kč s DPH.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/06/2022 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na výběr technického dozoru investora stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“, ze dne 6. 5. 2022, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– Ing. Petr Řimnáč, IČ: 761 16 697, 1 152 500 Kč včetně DPH

– Pavel Běle, IČ: 742 83 570, 1 115 000 Kč včetně DPH

– DRAM Invest s.r.o., IČ: 044 01 701, 1 058 750 Kč včetně DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma DRAM Invest s.r.o., IČ: 044 01 701. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy DRAM Invest s.r.o., se sídlem Drachkov 21, 386 01 Strakonice, IČ: 044 01 701, s cenou 1 058 750 Kč včetně DPH, jako vítěznou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na technický dozor investora stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/06/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 6. 5. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Pavel Klečka

                               Mgr. Tomáš Klečka