Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 17. 6. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 6. 5. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 a 5 pro rok 2022
 5. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
 6. Závěrečný účet obce za rok 2021
 7. Schválení účetní závěrky obce za rok 2021
 8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 9. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 10. Záměr obce o prodeji obecních pozemků parc.č. 733/1, 734/1, 734/2 a 751/1
 11. Dodatek č. 14 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184, uzavřenou s firmou Marius Pedersen a.s.
 12. Požadavky na změnu územního plánu Mečichov
 13. Výroční zpráva ČSAD STTRANS a.s. za rok 2021

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 6. 5. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2022.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 ze dne 28. 4. 2022. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2022 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2021. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2022 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2021 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2021 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/07/2022 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031, který předložil provozovatel, firma Čevak a.s. Důvodem aktualizace je povinnost vlastníka vodovodu zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let, což vyplývá z vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/07/2022 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i devět včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 9.000,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 9.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/07/2022 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc. č. 733/1 (92 m2), 734/1 (306 m2), 734/2 (209 m2) a  751/1 (148 m2) vše v k.ú. Mečichov, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemky parc. č. 733/1 (92 m2), 734/1 (306 m2), 734/2 (209 m2) a  751/1 (148 m2) vše v k.ú. Mečichov, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 7/07/2022 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od 1. 7. 2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/07/2022 bylo schváleno.

12)   Obec Mečichov obdržela žádost na změnu Územního plánu Mečichov č. 10.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí se zapracováním změn do územního plánu Mečichov dle došlé žádosti ze dne 13. 6. 2022, která jsou přílohou tohoto zápisu. Dále pověřuje starostu obce k obstarání povinných příloh prostřednictvím úřadu územního plánování MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/07/2022 bylo schváleno.

13)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2021.

Zápis vyhotoven dne 17. 6. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka

                                Pavel Klečka

Tisk Tisk