Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 17. 6. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 17.6.2022

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 6. 5. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 a 5 pro rok 2022
 5. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
 6. Závěrečný účet obce za rok 2021
 7. Schválení účetní závěrky obce za rok 2021
 8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 9. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 10. Záměr obce o prodeji obecních pozemků parc.č. 733/1, 734/1, 734/2 a 751/1
 11. Dodatek č. 14 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184, uzavřenou s firmou Marius Pedersen a.s.
 12. Požadavky na změnu územního plánu Mečichov
 13. Výroční zpráva ČSAD STTRANS a.s. za rok 2021
 14. Zrušení usnesení č. 3/02/2021
 15. Záměr obce o prodeji obecních pozemků parc.č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 6. 5. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2022.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 ze dne 28. 4. 2022. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2022 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2021. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2022 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2021 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2021 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/07/2022 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031, který předložil provozovatel, firma Čevak a.s. Důvodem aktualizace je povinnost vlastníka vodovodu zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let, což vyplývá z vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/07/2022 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i devět včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 9.000,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 9.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/07/2022 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc. č. 733/1 (92 m2), 734/1 (306 m2), 734/2 (209 m2) a  751/1 (148 m2) vše v k.ú. Mečichov, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemky parc. č. 733/1 (92 m2), 734/1 (306 m2), 734/2 (209 m2) a  751/1 (148 m2) vše v k.ú. Mečichov, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 7/07/2022 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od 1. 7. 2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/07/2022 bylo schváleno.

12)   Obec Mečichov obdržela žádost na změnu Územního plánu Mečichov č. 10.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí se zapracováním změn do územního plánu Mečichov dle došlé žádosti ze dne 13. 6. 2022, která jsou přílohou tohoto zápisu. Dále pověřuje starostu obce k obstarání povinných příloh prostřednictvím úřadu územního plánování MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/07/2022 bylo schváleno.

13)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2021.

14)   Starosta navrhl zrušit usnesení č. 3/02/2021, které se týkalo prodeje obecního pozemku parc.č. 2358/34 o výměře 161 m2 dle geometrického plánu č. 280-192100/2020 paní XXXXXXXXXX. Během řízení o dělení pozemku nařídil stavební úřad kupující nechat zpracovat pasport celé stavby. Při jeho tvorbě došlo ke změně v geometrickém plánu a musel být přepracován a nově vznikající pozemky přečíslovány. Z tohoto důvodu navrhl starosta zrušit původní rozhodnutí zastupitelstva a prodej pozemku projednat dle aktuálního geometrického plánu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 3/02/2021 o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/34 o výměře 161 m2 dle geometrického plánu č. 280-192100/2020 paní XXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/07/2022 bylo schváleno.

15)   Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc.č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“ v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 296-220101/2022. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemky parc.č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“ v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 296-220101/2022, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/07/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 17. 6. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka

                                Pavel Klečka