Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 18. 8. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 18.8.2022

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: Bc. Petr Finěk

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 17. 6. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 6 a 7 pro rok 2022
 5. Prodej obecních pozemků parc.č. 733/1, 734/1, 734/2 a 751/1
 6. Požadavky na změnu územního plánu Mečichov č. 11
 7. Žádost TJ Sokol Doubravice o finanční dar
 8. Změna Jednacího řádu Obce Mečichov
 9. Prodej obecních pozemků parc.č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“
 10. Faktura za podíl na akci „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“
 11. Financování požárního přívěsu pro hašení

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 17. 6. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 6 a 7 pro rok 2022.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc. č. 733/1 (92 m2), 734/1 (306 m2), 734/2 (209 m2) a  751/1 (148 m2) vše v k.ú. Mečichov, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2022 usnesením č. 7/07/2022 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 17. 6. 2022 do 3. 7. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 733/1 (92 m2), 734/1 (306 m2), 734/2 (209 m2) a  751/1 (148 m2) vše v k.ú. Mečichov, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 2/08/2022 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost na změnu Územního plánu Mečichov č. 11.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí se zapracováním změn do územního plánu Mečichov dle došlé žádosti ze dne 23. 6. 2022, která jsou přílohou tohoto zápisu. Dále pověřuje starostu obce k obstarání povinných příloh prostřednictvím úřadu územního plánování MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2022 bylo schváleno.

7)     Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice na rok 2022 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude do 30ti dnů po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 239340197/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2022 bylo schváleno.

8)     Starosta předložil přítomným zastupitelům návrh změny Jednacího řádu obce Mečichov

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje změnu Jednací řádu obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/08/2022 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc.č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“ v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 296-220101/2022. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2022 usnesením č. 11/07/2022 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 27. 7. 2022 do 12. 8. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“ v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 296-220101/2022, který je přílohou žádosti, paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/08/2022 bylo schváleno.

10)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s fakturou za podíl na akci „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“. Tato akce byla schválena na zasedání zastupitelstva dne 1. 4. 2021, usn. č. 6/03/2021. Celkové náklady akce jsou 4.808.564 Kč, dotace se SFŽP číní 3.000.000 Kč. Vlastní podíl 1.808.564 Kč se dělí v poměru 42% Obec Doubravice, 42% Obec Mečichov a 16% Obec Hlupín. Z tohoto podílu Obec Mečichov již uhradila 105.441 Kč, takže zbývá doplatit fakturu ve výši 654.155,88 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu faktury za podíl na akci „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“ ve výši 654.155,88 Kč, kterou vystavila Obec Doubravice.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/08/2022 bylo schváleno.

11)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s dotací na pořízení požárního přívěsu pro hašení. V podmínkách tohoto dotačního programu je, že obec musí dofinancovat nákup požárního přívěsu z vlastních zdrojů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se zavazuje, v rámci výzvy JSDH_V2_2023 – Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení, dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou požárního přívěsu pro hašení a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/08/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 18. 8. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka

                               Pavel Klečka