Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 20. 10. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 20.10.2022

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Petr Straka, Josef Kadaně, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Složení slibu členů zastupitelstva
 3. Schválení programu jednání
 4. Určení počtu místostarostů
 5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, případně neuvolnění
 6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 7. Volba starosty
 8. Volba místostarosty
 9. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 10. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
 11. Rozhodnutí o odměňování za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal dosavadní starosta (dále jako „předsedající“) všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

         Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Mečichov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, který je přílohou tohoto zápisu.

         Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3)     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2022 bylo schváleno.

4)     Zastupitelé přistoupili k určení počtu volených místostarostů. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje volbu jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2022 bylo schváleno.

5)     Předsedající navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce vykonávali zvolení zastupitelé jako neuvolnění. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, že funkce starosty a místostarosty obce budou zvolení členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2022 bylo schváleno.

6)     Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Obec Mečichov má volbu starosty a místostarosty, dle platného Jednacího řádu Zastupitelstva obce Mečichov v čl. X bodu 1, stanovenou na tajné hlasování a nelze se jej zdržet. Případnou změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Zastupitelé souhlasili s tajnou volbou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje způsob volby starosty a místostarosty tajnou volbou.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/09/2022 bylo schváleno.

7)     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující návrh: Josef Sýkora. Jiný návrh nebyl podán. Dle čl. 10 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Mečichov byla navržena a schválena dvoučlenná komise pro zajištění průběhu tajného hlasování ve složení Mgr. Tomáš Klečka a Josef Kadaně. Poté proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Navržený kandidát: Josef Sýkora, pro 7 hlasů, proti 0 hlasů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov volí starostou obce Mečichov Josefa Sýkoru.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/09/2022 bylo schváleno.

8)     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:  1. Petr Straka. Ten kandidaturu nepřijal. 2. Mgr. Tomáš Klečka, Dle čl. 10 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Mečichov byla navržena a schválena dvoučlenná komise pro zajištění průběhu tajného hlasování ve složení Bc. Petr Finěk a Josef Kadaně. Poté proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Navržený kandidát: Mgr. Tomáš Klečka, pro 7 hlasů, proti 0 hlasů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov volí místostarostou obce Mečichov Mgr. Tomáše Klečku.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/09/2022 bylo schváleno.

9)     Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem mandátů původních zastupitelů. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/09/2022 bylo schváleno.

10)   Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce předsedů finančního a kontrolního výboru a jejich členů. Byly podány následující návrhy: předseda finančního výboru: Mgr. Bohuslava Dvořáková, členové: Karla Hokrová, Ing. Bohuslava Kořánová, předseda kontrolního výboru: Petr Straka, členové: Josef Kadaně, Jitka Straková.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje předsedy a členy finančního a kontrolního výboru v tomto složení:

Finanční výbor:

Mgr. Bohuslava Dvořáková – předseda

Karla Hokrová – člen

Ing. Bohuslava Kořánová – člen

Kontrolní výbor:

Petr Straka – předseda

Josef Kadaně – člen

Jitka Straková – člen

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/09/2022 bylo schváleno.

11)   Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce a neuvolněným členům zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty, místostarosty, předsedy výboru a člena výboru byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve stejné výši, jak byla vyplácena v předchozím volebním období v následující výši: starosta 25 000 Kč, místostarosta 13 000 Kč, předseda výboru 2 000 Kč, člen zastupitelstva vykonávající funkci člena výboru 1 200 Kč, člen zastupitelstva 1 000 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a neuvolněného člena zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty, místostarosty, předsedy výboru a člena výboru v této výši: starosta 25 000 Kč, místostarosta 13 000 Kč, předseda výboru 2 000 Kč, člen výboru 1 200 Kč, člen zastupitelstva 1 000 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. V případě volených funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/09/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 20. 10. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka

                               Pavel Klečka