Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 11. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 25.11.2022

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Petr Straka, Josef Kadaně, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 20. 10. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 8, 9, 10 pro rok 2022
 5. Žádost o dotaci z POV 2023 – DT 1
 6. Schválení ceny vodného na rok 2023
 7. Příkaz starosty k inventuře
 8. Výroční technickohospodářská zpráva firmy Čevak a.s. za rok 2021
 9. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/43
 10. Veřejnoprávní smlouva – o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 11. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 12. Dodatek č. 15 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184, uzavřenou s firmou Marius Pedersen a.s.

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/10/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 20. 10. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 8, 9 a 10 pro rok 2022.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2023 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na odizolování obvodové zdi kulturního sálu formou injektáže, kvůli snížení vlhkosti. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2023 DT 1 na odizolování obvodové zdi kulturního sálu formou injektáže, kvůli snížení vlhkosti.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/10/2022 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2023, který předložila firma Čevak, a.s. Do návrhu ceny vodného se zásadně promítá cena elektrické energie, která meziročně vzrostla o více než 100.000 Kč. Cena pevné složky vodného se zvyšuje z 309 Kč na 500 Kč a cena pohyblivé složky vodného se navyšuje ze 49,61 Kč na 56,60 Kč. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2023 v tomto složení:

 • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 500 Kč bez DPH
 • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 2 800 Kč bez DPH
 • pohyblivá složka: 56,60 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/10/2022 bylo schváleno.

7)     Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 1. 12. 2022 – 31. 1. 2023. Předsedou inventarizační komise byl navržen Josef Sýkora a členy Petr Straka a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Josef Sýkora
členové: Petr Straka a Pavel Klečka
Inventura proběhne v období 1. 12. 2022 – 31. 1. 2023.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2022 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou firmy Čevak a.s. za rok 2021.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/43 v k.ú. Mečichov o výměře 14 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 2358/43 v k.ú. Mečichov o výměře 14 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/10/2022 bylo schváleno.

10)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem veřejnoprávní smlouvy, na základě které budou příslušné orgány města Strakonice vykonávat za orgány obce Mečichov v jejím územním obvodu přenesenou působnost stanovenou zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Mečichov a městem Strakonice o zajištění výkonu přenesené působnosti stanovenou zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/10/2022 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se stanovuje poplatek za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/10/2022 bylo schváleno.

12)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 15 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od roku 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/10/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 25. 11. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka