Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 12. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.12.2022

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně
Omluveni: Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25. 11. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 11 a 12 pro rok 2022
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/43
 6. Zrušení usnesení č. 2/10/2022
 7. Žádost o dotaci z POV 2023 – DT 1
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
 9. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2022
 10. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2023
 11. Prodej obecního pozemku parc. č. 86/10
 12. Akční plán 2023 rozvoje sociálních služeb na území ORP Strakonice

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/11/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 11. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 a 12 pro rok 2022.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/43 v k.ú. Mečichov o výměře 14 m2, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 25. 11. 2022 usnesením č. 5/10/2022 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 25. 11. 2022 do 11. 12. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 2358/43 v k.ú. Mečichov o výměře 14 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/11/2022 bylo schváleno.

6)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 2/10/2022, které se týkalo možnosti čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2023 na odizolování obvodové zdi kulturního sálu formou injektáže, kvůli snížení vlhkosti, protože nabídková cena od dodavatele byla nízká a pro obec by bylo výhodnější využít tento dotační titul na jiný finančně náročnější projekt.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 2/10/2022, které se týkalo možnosti čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2023 na odizolování obvodové zdi kulturního sálu formou injektáže, kvůli snížení vlhkosti.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/11/2022 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2023 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na výměnu oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2023 DT 1 na výměnu oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/11/2022 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2023. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 6 263 463 Kč a výdaje činí 16 263 463 Kč. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Důvodem je plánovaná výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2023 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Důvodem je plánovaná výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Celkové příjmy činí 6 263 463 Kč a výdaje 16 263 463 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/11/2022 bylo schváleno.

9)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 24. 6. 2022 a 16. 12. 2022 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 26. 8. 2022 a 9. 12. 2022. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 24. 6. 2022 a 16. 12. 2022 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 26. 8. 2022 a 9. 12. 2022.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/11/2022 bylo schváleno.

10)   Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2023. K žádosti doložila výroční zprávu za rok 2021. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2023 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/11/2022 bylo schváleno.

11)   Obec Mečichov obdržela žádost společnosti EG.D, a.s., o koupi obecního pozemku parc.č. 86/10 v k.ú. Mečichov o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 299-549/2022. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 11. 12. 2022 do 27. 12. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dle návrhu kupní smlouvy č. 11732018 sjednána ve výši 500 Kč/m2. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 86/10 v k.ú. Mečichov o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 299-549/2022, který je přílohou žádosti, společnosti EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400, za cenu 500 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/11/2022 bylo schváleno.

12)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s Akčním plánem 2023 rozvoje sociálních služeb na území ORP Strakonice, který realizuje SOS Šumavsko, z.ú. ve spolupráci s Městem Strakonice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Akční plán 2023 rozvoje sociálních služeb na území ORP Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/11/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 12. 2022

Zapsal starosta:  Josef Sýkora        

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka