Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 8. 2. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 8.2.2023

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 27. 12. 2022
  4. Upřesnění žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV ze SFŽP

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 12. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo se stanoviskem Státního fondu životního prostředí ve věci žádosti obce o poskytnutí dotace z programu Ministerstva životního prostředí ČR, Operační program životní prostředí 2021 – 2027, na realizaci veřejné zakázky č. VZ0127929: Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov, podané dne 15. 10. 2022, týkajícím se uznatelných nákladů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ve věci žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva životního prostředí ČR, Operační program životní prostředí 2021 – 2027, na realizaci veřejné zakázky č. VZ0127929: Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov, podané dne 15. 10. 2022, schvaluje v návaznosti na stanovisko Státního fondu životního prostředí založené na Programovém dokumentu OPŽP 2021-2027 schváleném Evropskou komisí dne 18. 7. 2022, upřesnění žádosti v tom smyslu, že náklady na opravu komunikací nepředstavují uznatelný náklad v rozsahu prací provedených nad rámec stanovený TP 146.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 8. 2. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:     Petr Straka
                            Pavel Klečka