Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 31. 3. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 31.3.2023

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Mgr. Bohuslava Dvořáková

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 8. 2. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 1 a 2 pro rok 2023
 5. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“
 7. OZV o místním poplatku ze  psů
 8. OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 9. Stanovení oddávacích dnů a místa konání obřadu
 10. Pronájem obecní pergoly na sportovním hřišti
 11. Projednání možnosti zřízení FVE na obecních budovách

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 8. 2. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 a 2 pro rok 2023.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i devět včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.300,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 11.700,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 11.700,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2023 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“ v tomto složení: Josef Kadaně, Pavel Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“ ve složení Josef Kadaně, Pavel Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2023 bylo schváleno

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2023, o místním poplatku ze  psů. Vydání nové vyhlášky je nutné z důvodu změněné legislativy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2023, o místním poplatku ze  psů.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2023 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 2/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Vydání nové vyhlášky je nutné z důvodu změněné legislativy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 2/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/02/2023 bylo schváleno.

9)     Starosta navrhl zastupitelstvu obce, aby byly určeny dny pro oddávání a rovněž místo konání svatebních obřadů. Termíny konání svatebních obřadů byly navrženy na každý pátek a sobotu v roce. Místo pro konání obřadů bylo navrženo prostranství u Mečichovské vyhlídky se zvoničkou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje stanovení oddávacích dnů na každý pátek a sobotu v roce s účinností od 1. 4. 2023. Svatební obřady se konají na prostranství u Mečichovské vyhlídky se zvoničkou.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/02/2023 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost od pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, na pronájem a provozování prodejního stánku s pergolou na místním sportovním hřišti během letní sezóny. Záměr obce pronajmout zmíněný obecní majetek byl zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 15. 3. 2023 do 31. 3. 2023. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti pronájmu zmíněného obecního majetku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje pronájem prodejního stánku s pergolou na místním sportovním hřišti během letní sezóny panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/02/2023 bylo schváleno.

11)   Obec Mečichov obdržela nabídku na realizaci FVE na střechách obecních budov od firmy Columbus Energy a.s. Zastupitelé prodiskutovali tuto možnost a shodli se, že v současné době nemá obec vhodné prostory pro využití FVE.

 

Zápis vyhotoven dne 31. 3. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka

                               Pavel Klečka