Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 4. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 2.5.2023

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Bc. Petr Finěk, Mgr. Bohuslava Dvořáková

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 31. 3. 2023
  4. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2023
  5. Výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“
  6. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při 44. INVELT RALLY Pačejov 2023
  7. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“
  8. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 31. 3. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 3 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“, ze dne 28. 4. 2023, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem čtyři došlé nabídky z šesti oslovených firem:

– VK okenní systémy s.r.o., IČ: 076 18 956, 281 223,00 Kč bez DPH

– OKNOPLAST CB s.r.o., IČ: 140 24 934, 263 366,00 Kč bez DPH

– OKNOTHERM s.r.o., IČ: 466 78 352, 244 823,08 Kč bez DPH

– OTHERM s.r.o., IČ: 080 59 942, 217 155,00 Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma WH Develop s.r.o., IČO: 281 16 992. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy WH Develop s.r.o., IČO: 281 16 992, s cenou 217 155,00 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2023 bylo schváleno.

6)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání 44. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2023, který se koná 16. – 17. září 2023. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací ve dnech 16. – 17. září 2023 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání 44. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2023.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2023 bylo schváleno.

7)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“ v tomto složení: Jaroslav Plechatý, František Klečka, Mgr. Tomáš Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Petr Straka, Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“ ve složení Jaroslav Plechatý, František Klečka, Mgr. Tomáš Klečka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Petr Straka, Pavel Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2023 bylo schváleno

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství, který předložila společnost EKO-KOM, a.s. Nový návrh Smlouvy společnost předložila z důvodu novelizace zákonů, kterých se tato Smlouva týká.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/03/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28. 4. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka