Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 5. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 26.5.2023

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková

Omluveni: Bc. Petr Finěk

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 28. 4. 2023
  4. Změny rozpočtu obce č. 4 pro rok 2023
  5. Výběr dodavatele na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“
  6. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
  7. Závěrečný účet obce za rok 2022
  8. Schválení účetní závěrky obce za rok 2022

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 4. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“, ze dne 26. 5. 2023, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem dvě došlé nabídky:

– AGADOS, spol. s r.o., IČO: 433 78 391, 848.658,- Kč bez DPH

– ZHT Group s.r.o., IČO: 277 62 262, 726.828,93 Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma ZHT Group s.r.o., IČO: 277 62 262. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy ZHT Group s.r.o., IČO: 277 62 262, s cenou 726.828,93 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2023 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 ze dne 7. 3. 2023. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2023 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2022. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2022 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2023 bylo schváleno

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2022 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2022 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 5. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka