Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 6. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 30.6.2023

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 26. 5. 2023
  4. Změny rozpočtu obce č. 5 pro rok 2023
  5. Výroční zpráva společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2022
  6. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-001030083010/001-ELIS
  7. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/45

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 5. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 5 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2022.

6)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030083010/001-ELIS, týkající se stavby “ Mečichov Hrba – NN připojení kabelem „. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemku parc.č. 9/2 v k.ú. Mečichov, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-001030083010/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: „Mečichov Hrba – NN připojení kabelem“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2023 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/45 v k.ú. Mečichov o výměře 118 m2, dle geometrického plánu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 2358/45 v k.ú. Mečichov o výměře 118 m2, dle geometrického plánu, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 30. 6. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka