Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 8. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 25.8.2023

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Klečka, Petr Straka, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka, Josef Kadaně

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 30. 6. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 6, 7 a 8 pro rok 2023
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/45
 6. Zpráva o uplatňování Územního plánu Mečichov
 7. Žádost Automotoklubu Pačejov o povolení uzavření místních komunikací pro testovací jízdy továrního týmu rally
 8. Výroční technickohospodářská zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30. 6. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 6, 7 a 8 pro rok 2023.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/45 v k.ú. Mečichov o výměře 118 m2, dle geometrického plánu. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 6. 2023 usnesením č. 3/05/2023 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 30. 06. 2023 do 16. 07. 2023. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 2358/45 v k.ú. Mečichov o výměře 118 m2, dle geometrického plánu č. 300-264/2022, který je přílohou žádosti, paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/06/2023 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov, který byl zpracován a projednán v souladu s § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov bylo vyvěšeno ve dnech 03.07.2023 – 19.07.2023 na úřední desce a elektronické úřední desce pořizovatele na MěÚ Strakonice a 03.07.2023 – 03.08.2023 na úřední desce a elektronické úřední desce obce Mečichov. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit písemné připomínky.

Pořizovatel zaslal návrh zprávy o uplatňování dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Do 30 dnů od obdržení mohly dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, uplatit vyjádření. V téže lhůtě uplatnil krajský úřad, jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohly uplatnit podněty.

V souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona na základě požadavků a podnětů upravil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (starosta obce Mečichov Josef Sýkora) návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov a předkládá návrh Zprávy o uplatňování ÚP Mečichov zastupitelstvu obce ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov po projednání:

 1. Bere na vědomí zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Mečichov.
 2. Souhlasí se způsobem zohlednění připomínek, vyjádření a podnětů vzešlých z projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov.
 3. Schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. e) v kombinaci s § 55 odst. 1 a obdobným použitím § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování územního plánu Mečichov.
 4. Rozhoduje dle § 6 odst. 5 písm. a) v návaznosti na § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti o pořízení Změny č. 2 územního plánu Mečichov na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov, a to zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
 5. Žádá Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, jako orgán územního plánování, o pořízení Změny č. 2 územního plánu Mečichov na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov, a to zkráceným postupem.
 6. Volí dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, určeného člena zastupitelstva Josefa Sýkoru (dále jen určený zastupitel) pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 2 územního plánu Mečichov.

Výsledek hlasování:        Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2023 bylo schváleno.

7)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání testovací zkoušky továrního týmu Toyota před konáním mezinárodní automobilové rally CENTRAL EUROPEAN RALLY, která se koná 10. – 12. října 2023. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací ve dnech 10. – 12. října 2023 v uvedených úsecích tratě pro testovací zkoušky továrního týmu Toyota před konáním mezinárodní automobilové rally CENTRAL EUROPEAN RALLY.

Výsledek hlasování:        Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/06/2023 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou firmy Čevak a.s. za rok 2022.

Zápis vyhotoven dne 25. 8. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka