Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 13. 9. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 25. 8. 2023
  4. Změny rozpočtu obce č. 9 pro rok 2023
  5. Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov
  6. Žádost o přispění na světový expediční rekord

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 8. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 9 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěrečným stanoviskem Státního fondu životního prostředí doručeným obci dne 4. 9. 2023 ve věci žádosti obce o poskytnutí půjčky na dílčí financování veřejné zakázky č. VZ0127929: Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov, když tato půjčka měla být ze strany fondu poskytována jako podpůrný zdroj financování uvedené veřejné zakázky společně s dotací poskytovanou z programu Ministerstva životního prostředí ČR, Operační program životní prostředí 2021 – 2027. V rámci závěrečného stanoviska bylo obci sděleno, že Státní fond životního prostředí nemá k dispozici finanční prostředky na poskytnutí předmětné půjčky a půjčku tedy obci neposkytne.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ve věci realizace veřejné zakázky č. VZ0127929: Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov, jež měla být financována částečně z vlastních finančních prostředků obce, dílče pak prostřednictvím dotace poskytované z programu Ministerstva životního prostředí ČR, Operační program životní prostředí 2021 – 2027, a dílče z finančních prostředků poskytnutých obci ze strany Státního fondu životního prostředí formou zvýhodněné půjčky, schvaluje v návaznosti na závěrečné stanovisko Státního fondu životního prostředí ze dne 4. 9. 2023, že v současné době obec upouští od realizace uvedené veřejné zakázky z důvodu toho, že Státní fond životního prostředí pro nedostatek finančních prostředků neposkytne obci zvýhodněnou půjčku na její dílčí financování.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2023 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí pana XXXXXXXXXX o finanční přispění na světový expediční rekord. Žadatel je členem šestičlenné expedice, která se jako první na světě pokusí o výstup na horu Kilimandžáro do 24 hodin. V případě úspěchu bude tento výstup zapsán do národní knihy rekordů a v jednání je i možný záznam do Guinessovy knihy rekordů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru na expediční výstup na horu Kilimandžáro do 24 hodin panu XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, ve výši 10.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na jeho účet č. XXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 13. 9. 2023

Zapsal starosta:  Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka

Tisk Tisk