Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 10. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.10.2023

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková

Omluveni: Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 13. 9. 2023
  4. Změny rozpočtu obce č. 10 pro rok 2023
  5. Faktura za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení
  6. OZV obce Mečichov o místním poplatku ze psů
  7. OZV obce Mečichov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  8. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“
  9. Memorandum o vzájemné spolupráci se společností EG.D, a.s.
  10. Žádost o dotaci z KIF na rok 2024 na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Josefa Kadaně a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 13. 9. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 10 pro rok 2023.

5)    Starosta seznámil přítomné zastupitele s fakturou za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení, kterou zhotovila firma Elektroinvest Strakonice s.r.o. na základě objednávky ze dne 26. 10. 2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu faktury za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení od firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o. ve výši 78.698,00 Kč s DPH.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/08/2023 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 4/2023, o místním poplatku ze  psů. Vydání nové vyhlášky je nutné z důvodu změněné legislativy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 4/2023, o místním poplatku ze  psů.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2023 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 3/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se stanovuje poplatek za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 3/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2023 bylo schváleno.

8)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“ v tomto složení: Josef Kadaně, Pavel Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“ ve složení Josef Kadaně, Pavel Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/08/2023 bylo schváleno

9)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci, týkající se plánované investiční akce Rekonstrukce distribuční soustavy v obci Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci se společností EG.D, a.s., týkající se plánované investiční akce Rekonstrukce distribuční soustavy v obci Mečichov a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/08/2023 bylo schváleno.

10)   Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností čerpání dotace z Krajského investičního fondu na rok 2024, prostřednictvím kterého by bylo možné z 50 % uznatelných nákladů financovat připravovanou investiční akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“. Zbylých 50 % nákladů uhradí Obec Mečichov ze svých prostředků.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z Krajského investičního fondu na rok 2024 na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“ a souhlasí s financováním zbylých nákladů této investiční akce z rozpočtu obce.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/08/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 10. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Josef Kadaně