Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 22. 11. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 22.11.2023

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Mgr. Bohuslava Dvořáková

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 10. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 11 pro rok 2023
 5. Výběr dodavatele na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“
 6. Žádost o dotaci z POV 2024 – DT 1
 7. Schválení ceny vodného na rok 2024
 8. Příkaz starosty k inventuře
 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2024
 10. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-001030083010/001-ELIS
 11. Dodatek č. 16 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184, uzavřenou s firmou Marius Pedersen a.s.

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 10. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“, ze dne 15. 11. 2023, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., IČO: 472 39 034, 2.288.752,- Kč bez DPH

– UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., IČO: 472 39 514, 2.357.879,- Kč bez DPH

– Elektromontáže Blatná, spol. s r.o., IČO: 482 01 154, 2.424.751,36 Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., IČO: 472 39 034. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., IČO: 472 39 034, s cenou 2.288.752,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2023 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2024 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na opravu stávající jednotné kanalizace, spočívající v  pokládce potrubí přes pozemek parc.č. 15/1 v k.ú. Mečichov. Přes tento pozemek prochází doposud kanalizace povrchovou strouhou. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2024 DT 1 na opravu stávající jednotné kanalizace, spočívající v  pokládce potrubí přes pozemek parc.č. 15/1 v k.ú. Mečichov.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2023 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2024, který předložila firma Čevak, a.s. Cena pevné složky vodného zůstává na stejné výši, jako v roce 2023 a cena pohyblivé složky vodného se navyšuje ze 56,60 Kč na 58,85 Kč. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2024 v tomto složení:

 • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 500 Kč bez DPH
 • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 2 800 Kč bez DPH
 • pohyblivá složka: 58,85 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:              Pro: 6    Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/09/2023 bylo schváleno.

8)     Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 1. 12. 2023 – 31. 1. 2024. Předsedou inventarizační komise byl navržen Josef Sýkora a členy Petr Straka a Josef Kadaně. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Josef Sýkora
členové: Petr Straka a Josef Kadaně
Inventura proběhne v období 1. 12. 2023 – 31. 1. 2024.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/09/2023 bylo schváleno

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2024. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 7 648 040 Kč a výdaje činí 7 648 040 Kč. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2024 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí 7 648 040 Kč a výdaje 7 648 040 Kč.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/09/2023 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030083010/001-ELIS, týkající se stavby “ Mečichov Hrba: NN připojení kabelem „. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a kabelová skříň na pozemku parc.č. 9/2 v k.ú. Mečichov, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-001030083010/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: „Mečichov Hrba: NN připojení kabelem“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/09/2023 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 16 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od roku 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 16 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/09/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 22. 11. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka

                                Pavel Klečka