Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 12. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.12.2023

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 22. 11. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 12 pro rok 2023
 5. Místní program obnovy venkova obce Mečichov na období 2025 – 2030
 6. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2023
 7. Zrušení usnesení č. 3/09/2023
 8. Žádost o dotaci z POV 2024
 9. Změny rozpočtu obce č. 13 pro rok 2023
 10. Návrh Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků s kolektivním systémem Nevajgluj a.s.
 11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 12. Žádost o příspěvek Rodiče Záboří, z.s.

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/10/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 22. 11. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 12 pro rok 2023.

5)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem místního programu obnovy venkova na léta 2025 – 2030. Tento strategický dokument obce shrnuje plánované investiční i neinvestiční akce v příštích sedmi letech.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje místní program obnovy venkova na léta 2025 – 2030.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/10/2023 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách ze 7. 7. 2023 a 22. 12. 2023 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách ze 14. 7. 2023 a 21. 12. 2023. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách ze 7. 7. 2023 a 22. 12. 2023 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách ze 14. 7. 2022 a 21. 12. 2022.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/10/2023 bylo schváleno.

7)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 3/09/2023, které se týkalo možnosti čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2024 na opravu stávající jednotné kanalizace, spočívající v  pokládce potrubí přes pozemek parc.č. 15/1 v k.ú. Mečichov. Tato investiční akce není v souladu s Pravidly daného dotačního programu, které však byly zveřejněny až po schválení tohoto usnesení. Nelze tudíž na tuto akci o dotaci žádat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 3/09/2023, které se týkalo možnosti čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2024 na opravu stávající jednotné kanalizace, spočívající v  pokládce potrubí přes pozemek parc.č. 15/1 v k.ú. Mečichov.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2023 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2024. Bylo navrženo požádat o dotaci na opravu kaple na návsi, spočívající v opravě omítek, nátěr fasády, nátěr oken a dveří a odvod dešťové vody z okapů od fasády kaple.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2024 na opravu kaple na návsi, spočívající v opravě omítek, nátěr fasády, nátěr oken a dveří a odvod dešťové vody z okapů od fasády kaple.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/10/2023 bylo schváleno.

9)     Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 13 pro rok 2023. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 13 pro rok 2023, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/10/2023 bylo schváleno.

10)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem „Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků“, který obci předložil nově vzniklý  kolektivní systém Nevajgluj a.s. Ten vznikl na základě dohody výrobců tabákových výrobků s filtry za účelem plnění povinností plynoucích ze zákona č.243/2022 Sb. (zákon o jednorázových plastech). Mezi hlavní povinnosti patří zajištění úhrad nákladů obcím na úklid, soustřeďování a další nakládání s odpady tabákových výrobků s filtry (nedopalky) a také osvětová činnost, která je zaměřená na omezení odhazování nedopalků v obcích mimo určené sběrné nádoby (tzv. littering). Na základě této smlouvy bude tato společnost obci platit povinné úhrady a spolupracovat na osvětě k dané problematice.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření „Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků“ se kolektivním systémem Nevajgluj a.s. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/10/2023 bylo schváleno.

11)   Vláda České republiky schválila 30. 11. 2023 zákon č. 160/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. V této novele zákona dochází ke změně výpočtu odměn uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva dle zákonem schváleného koeficientu ze základny, kterou s přihlédnutím na aktuální inflaci každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra sdělením ve Sbírce zákonů. Obec Mečichov naposledy aktualizovala výši odměn v roce 2020. Vzhledem k nárůstu míry inflace za uplynulé čtyři roky navrhl starosta navýšit odměny zastupitelům obce dle současné legislativy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny v této výši: starosta 30 000 Kč, místostarosta 20 000 Kč, člen zastupitelstva vykonávající funkci předsedy výboru 3 000 Kč, člen zastupitelstva vykonávající funkci člena výboru 2 000 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 500 Kč. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2024. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/10/2023 bylo schváleno.

12)   Spolek Rodiče Záboří, z.s. zaslal Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na podporu dětí navštěvujících školu a školku v Záboří. Tento spolek se podílí na financování volnočasových aktivit, vybavení družiny a školního klubu a částečně přispívá i na vybavení určené k výuce. Obec Mečichov spadá do školského obvodu Základní školy Záboří. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout spolku Rodiče Záboří, z.s. jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku Rodiče Záboří, z.s. formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 2202248409/2010.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/10/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 12. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                            Pavel Klečka