Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 1. 2024 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 26.1.2024

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 12. 2023
  4. Změny rozpočtu obce č. 14 pro rok 2023
  5. Návrh příkazní smlouvy na administrativní činnosti k podpoře zadání veřejné zakázky – Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov
  6. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2024
  7. Návrh Rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti DTM
  8. Faktura za podíl na akci „Doubravice, ÚV Nahošín – obnova výtlačných čerpadel na VDJ“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2024 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 12. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 14 pro rok 2023.

5)     Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Příkazní smlouvy na administrativní činnosti k podpoře zadání veřejné zakázky – Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov, kterou Obci Mečichov zaslala paní Ing. Alena Reischlová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na administrativní činnosti k podpoře zadání veřejné zakázky – Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov s paní Ing. Alenou Reischlovou a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2024 bylo schváleno.

6)     Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2024. K žádosti doložila výroční zprávu za rok 2023. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2024 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/01/2024 bylo schváleno.

7)     Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti digitální technické mapy kraje, kterou zaslala firma LKR obchodní s.r.o., IČ: 639 11 787.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti digitální technické mapy kraje s firmou LKR obchodní s.r.o., se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČ: 639 11 787.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/01/2024 bylo schváleno.

8)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s fakturou za podíl na akci „Doubravice, ÚV Nahošín – obnova výtlačných čerpadel na VDJ“. Celkové náklady této akce jsou 181.452,- Kč. Ty se dělí v poměru 42% Doubravice, 42% Mečichov a 16% Hlupín. Na Obec Mečichov tak připadá částka 76.209,67 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu faktury za podíl na akci „Doubravice, ÚV Nahošín – obnova výtlačných čerpadel na VDJ“ ve výši 76.209,67 Kč, kterou vystavila Obec Doubravice.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/01/2024 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 1. 2024

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:       Petr Straka
                           Pavel Klečka